Παρουσιάσθηκε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης η Μελέτη για την σύσταση του Εθνικού Παρατηρητηρίου της Φιλικής προς το Παιδί Δικαιοσύνης, που συγχρηματοδοτήθηκε μέσω ΕΣΠΑ και εκπονήθηκε από το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός δημόσιου υποδείγματος ενίσχυσης των δικαιωμάτων των παιδιών στη χώρα μας. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης ανέδειξε τα πλεονεκτήματα δημιουργίας του Παρατηρητηρίου, το οποίο θα συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση της πρόσβασης των παιδιών στο εθνικό δικαστικό σύστημα, υποστηρίζοντας τόσο την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, όσο και την προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών στο σύνθετο πεδίο της Φιλικής προς το Παιδί Δικαιοσύνης. Το Ελληνικό Παρατηρητήριο θα αποτελέσει de facto ένα υπόδειγμα πανευρωπαϊκής καλής πρακτικής για την ενδυνάμωση του τομέα της Φιλικής προς το Παιδί Δικαιοσύνης, λειτουργώντας, εκτός των άλλων, ως μηχανισμός προώθησης των πλέον αντιπροσωπευτικών διεθνών στρατηγικών, όπως:

  • Ο Πυλώνας 4 «Φιλική Δικαιοσύνη για όλα τα Παιδιά» της Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2022-2027
  • Ο Θεματικός Τομέας 4 «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη» της Στρατηγικής της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2021-2030.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συνάντησης: «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εφαρμόζει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ένα πλέγμα ολοκληρωμένων πολιτικών υποστήριξης της Φιλικής προς το Παιδί Δικαιοσύνης που κορυφώθηκαν το 2021 με την ένταξη  του τομέα ως διακριτού Άξονα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2021-2023. Η σύσταση του Παρατηρητηρίου θα συμβάλλει στη αναβάθμιση του διεθνούς προφίλ του εθνικού δικαστικού συστήματος, καθώς η Ελλάδα θα είναι το πρώτο Κράτος Μέλος της ΕΕ με έναν εθνικό μηχανισμό υποστήριξης του τομέα της Φιλικής προς το Παιδί Δικαιοσύνης».

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας τόνισε: «Το Παρατηρητήριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Φιλική προς το Παιδί Δικαιοσύνη συνθέτει μία εμβληματική παρέμβαση ενίσχυσης των δικαιωμάτων των παιδιών στη χώρα μας, καθώς θα δημιουργήσει καινοτόμους μηχανισμούς και σύγχρονα εργαλεία ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των βασικών φορέων του συστήματος δικαιοσύνης για τα παιδιά. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς πρωτοβουλιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την προώθηση της Φιλικής προς τα Παιδιά Δικαιοσύνης όπως οι τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την περαιτέρω προστασία των θυμάτων βίας με ιδιαίτερη έμφαση στα ανήλικα θύματα, η ρητή νομοθετική πρόβλεψη (για πρώτη φορά) για επιμόρφωση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης και η λειτουργία του «Σπιτιού του Παιδιού» Αθήνας και Πειραιά.  Η λειτουργία του θα συμβάλλει αποφασιστικά στην διατήρηση της Ελλάδας στις πρώτες θέσεις του Πίνακα Αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης (the EU Justice Scoreboard) σε όλους τους δείκτες άμεσης και έμμεσης συνάφειας με τον κρίσιμο τομέα της Φιλικής προς το Παιδί Δικαιοσύνης».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής ανέφερε: «Η συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την ενδυνάμωση του ευαίσθητου τομέα της Φιλικής προς το Παιδί Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει στην πράξη τα ισχυρά πλεονεκτήματα των συνεργειών μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας για την τεκμηρίωση πρωτοβουλιών με ισχυρό αποτύπωμα στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα είναι αρωγός στην εμβληματική πρωτοβουλία σύστασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου της Φιλικής προς το Παιδί Δικαιοσύνης, συμβάλλοντας με την υψηλή τεχνογνωσία του στο πεδίο της κοινωνικής διοίκησης και στην αποτελεσματική υλοποίηση της».