Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του https://westatticatoday.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).  Σε κάθε περίπτωση το https://westatticatoday.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και με το υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο, η χρήση συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Το https://westatticatoday.gr θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο να εκπληρώσει τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν υπάρχει ειδική συγκατάθεση για έτερη χρήση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.
Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών, ενδέχεται να στέλνονται μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την επιχείρηση https://westatticatoday.gr, και τα οποία μπορεί να  ενδιαφέρουν τον εκάστοτε χρήστη. Μπορεί ο χρήστης να επιλέξει τα είδη των επικοινωνιών που θέλει να λαμβάνει οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί επίσης, να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί ο εκάστοτε χρήστης μέσα από το λογαριασμό που έχει φτιάξει στην ιστοσελίδα να επιλέξει αν θέλει να λαμβάνει ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω sms. – Συναίνεση: Δεν θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχει δοθεί η προηγούμενη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση του χρήστη. Μπορεί, ωστόσο, ο εκάστοτε χρήστης να αντιταχθεί στη χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνεται ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσει κάποιος να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, ακολουθούνται οι οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει ο εκάστοτε χρήστης. Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν και να διατηρηθούν προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών και των συστημάτων πληροφορικής.

Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά του χρήστη που προκύπτουν από ισχύοντες νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη μπορεί να αποσυρθεί η  συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης να διορθωθούν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης πληροφοριών σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται για εκείνον, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το https://westatticatoday.gr έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό του, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορεί να ληφθεί σε κάθε περίπτωση χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατά https://westatticatoday.gr για τον εκάστοτε χρήστη.

Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματος, θα μεταφερθούν τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορεί να ζητηθεί να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, όπου – τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας – υφίσταται και το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορεί ο χρήστης να εναντιωθεί – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων λόγω ιδιαίτερης κατάστασης. Στην περίπτωση αυτή δεν θα γίνεται επεξεργασία πλέον των προσωπικών δεδομένων, εκτός αν μπορεί να αποδειχθούν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιωθεί ο χρήστης στην επεξεργασία, παρακαλείται να διευκρινίσει κατά πόσον επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από το https://westatticatoday.gr.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορεί ο χρήστης να υποβάλει μια καταγγελία με την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του χρήστη: Προκειμένου να ασκήσει ο χρήστης τα νόμιμα δικαιώματά του, παρακαλείται να επικοινωνήσει εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, …………………………………….στο mail: ……………………………….

Σε γενικές γραμμές, θα διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει το https://westatticatoday.gr εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να ζητηθεί να αποθηκευτούν τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων.
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει αυτός ο δικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα:

Yποχρεωτικά

– Εικονικό όνομα

– Ψευδώνυμο χρήστη

– Password

– Ε-Mail

Προαιρετικά

– Έτος γέννησης

– Φύλο

– Επάγγελμα

– Τ.Κ.