Σταθερά βήματα προς ένα ενεργειακά καθαρό μέλλον μέσω της διαρκούς εξέλιξης του συστήματός του και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λειτουργιών του πραγματοποιεί ο ΔΕΣΦΑ, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος χρήσης 2022. Ο Διαχειριστής προχώρησε στη σύνταξη και δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου καταγράφονται οι επιδόσεις, η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες του σε θέματα ΠεριβάλλοντοςΚοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τους επίσημους δείκτες βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών (ESG).

Ο ΔΕΣΦΑ έχει υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για το Περιβάλλον, δεσμευόμενος όχι μόνο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών για τη διατήρηση και ανάδειξη των περιοχών όπου δραστηριοποιείται με τις υποδομές τουμετριάζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λειτουργιών του. Το 2022 ανέπτυξε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του για την ενσωμάτωση πράσινων και ανανεώσιμων αερίων, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο, στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, αναδεικνύοντας την εταιρεία ως βασικό παράγοντα στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας. Στην κατεύθυνση αυτή, όλες οι νέες υποδομές του ΔΕΣΦΑ σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για να διασφαλίσουν τη σταδιακή ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων, με τον αγωγό της Δυτικής Μακεδονίας να αποτελεί τον πρώτο 100% συμβατό για τη μεταφορά υδρογόνου στην Ελλάδα.

Ο σεβασμός για το κοινωνικό σύνολο βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας του ΔΕΣΦΑ, ενώ η υγεία και ασφάλεια, καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελούν στόχους προτεραιότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας, με την εφαρμογή και τη διαρκή βελτίωση πρωτοβουλιών που επηρεάζουν θετικά τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο ΔΕΣΦΑ, δεσμεύεται για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεριμνά διαρκώς για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων, των εργολάβων και των υπεργολάβων του, καθώς και των τοπικών κοινωνιών με τις οποίες αλληλοεπιδρά, δεσμευόμενος συνεχώς για την οικοδόμηση και διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Το 2022, ο ΔΕΣΦΑ συνέχισε το εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για όλους τους εργαζομένους, με ιδιαίτερη έμφαση στο Σύστημα Διαχείρισης Ικανοτήτων Προσωπικού HSE, όπου η εκπαίδευση και οι σχετικές ενέργειες συνοδεύονται από αντίστοιχη αξιολόγηση των συμμετεχόντων και της επαγγελματικής τους επάρκειας.

Την ίδια στιγμή, ουσιαστική σημασία αποδίδεται στην ορθή Διακυβέρνηση της εταιρείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπιστία τη συμμόρφωση, την ηθική και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, καθώς και στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνων το οποίο θα διασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρείας. Ο ΔΕΣΦΑ ανέπτυξε ένα μοντέλο κατά της διαφθοράς με τακτικά σημεία ελέγχου, ενισχύοντας παράλληλα τις δράσεις του σχετικά με το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων.

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω κατευθυντήριους άξονες, οι βασικότερες επιδόσεις του ΔΕΣΦΑ για το 2022 συνοψίζονται στα εξής:

  • Προώθηση της ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι πρότινος πρόσβαση, επιτρέποντας την αύξηση της συμμετοχής του φυσικού αερίου στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της χώρας.
  • Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του ΔΕΣΦΑ και των άμεσων και έμμεσων εκπομπών των θερμοκηπίου από όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
  • Υιοθέτηση της μεθοδολογικής προσέγγισης του Net Zero Plan, το οποίο εγκρίθηκε μέσα στο 2023 και προβλέπει τη μείωση κατά 50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2040.
  • Επιτάχυνση της κατασκευής του αγωγού υψηλής πίεσης Δυτικής Μακεδονίας, ενός από τους πρώτους στην Ευρώπη που διαθέτει πιστοποίηση για μεταφορά υδρογόνου έως και 100%.
  • Αύξηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις κατά 30% σε σχέση με το 2019.
  • Πραγματοποίηση πολλαπλών δράσεων για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και την εκπαίδευσή τους σε θέματα εργασιακής ασφάλειας και υγείας.
  • Υλοποίηση πλήθους δράσεων εθελοντισμού με στόχο να ενισχύσουν το θετικό αποτύπωμα του ΔΕΣΦΑ στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

Η Maria Rita GalliCEO του ΔΕΣΦΑ, σχολιάζοντας την έκδοση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022, δήλωσε: «Με την έκδοση της πρώτης μας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη φιλοσοφία μας, τις τρέχουσες επιδόσεις καθώς και τους μελλοντικούς μας στόχους στο πεδίο ESG. Το 2022 αναλάβαμε μια σειρά πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, την υποστήριξη της κοινωνίας και την επίτευξη ορθής διακυβέρνησης. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, δημιουργώντας αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αναβαθμίζοντας τις δραστηριότητές μας. O ΔΕΣΦΑ θέτει τις βάσεις για την ενέργεια του αύριο, επενδύοντας στους ανθρώπους, στην καινοτομία και σε υποδομές έτοιμες να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ανάγκες, διευκολύνοντας περισσότερες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις ενέργειας και χτίζοντας τον δρόμο προς ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα».

Η έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει συνταχθεί με αναφορά στα διεθνή Πρότυπα του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards) 2021 και GRI 11 Oil and Gas Sector 2021, τον ενημερωμένο εθνικό πρότυπο Οδηγό δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών 2022 και το Πρότυπο SASB «Oil and Gas – Midstream 2018». Καλύπτει επίσης εν μέρει τις συστάσεις της TCFD σχετικά με τις οικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα και παρουσιάζει τις επιπτώσεις της εταιρείας στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ SDGs).

Η πλήρης Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για το 2022 είναι διαθέσιμη εδώ