Από το Εργαστήριο ΗΜΕ-ΠΡΟΠΕ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από κοινού με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

     Γράφει Χρήστος Ηλίας

Συνεργάτης του εργαστηρίου ΗΜΕ-ΠΡΟΠΕ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.ΔΑ)

MSc. Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις

sealab@uniwa.gr

 

Σύμφωνα με τον υπό διαβούλευση νόμο, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συστήσουν Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ), μέσω των οποίων μπορούν τα μέλη τους, να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν κάνοντας χρήση και του ενεργειακού εικονικού συμψηφισμού.

Τι είναι Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας?

Σύμφωνα και με το νέο σχέδιο νόμου ο οποίος αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου Ν.4513/2018 ως προς τον ορισμό τι είναι Ενεργειακή κοινότητα, ή Κοινότητα Ενεργειακής Απόδοσης, είναι ένας αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την παραγωγή της ενεργειακής αειφορίας την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

 Ποιο είναι το εργαστήριο ΗΜΕ-ΠΡΟΠΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

( www.sealab.gr )

 

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ-ΠΡΟΠΕ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) έχει ως βασικό σκοπό την εκπαίδευση, την έρευνα και την υποστήριξη και μέσω αυτών την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων και εκπόνηση σχετικών μελετών προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας

Η ενέργεια συνδυαστικά με το περιβάλλον αποτελεί τον πιο ουσιώδη και σημαντικό τομέα για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά κυρίως για την ευημερία των πολιτών, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Έτσι, για το εργαστήριο ΗΜΕ-ΠΡΟΠΕ του ΠΑ.ΔΑ εκτός της προαγωγής της επιστήμης και της αριστείας, αποτελεί βασικό στόχο η διάδοση της γνώσης και έρευνας για την εκμετάλλευση των διατιθέμενων ενεργειακών πόρων και η έμπρακτη προσφορά στην εθνική βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομία της χώρας.

 

Η παρουσία του εργαστηρίου ΗΜΕ-ΠΡΟΠΕ (τμήμα μηχανολόγων Μηχανικών) στους δήμους της Δυτικής Αττικής (Μάνδρα-Ειδυλλίας, Μεγάρων, Ασπροπύργου, Ελευσίνας) με διάφορες δράσεις του, αλλά και γενικότερα του ιδίου του ΠΑ.ΔΑ στον δήμο Φυλής (φοιτητικές εστίες), είναι αξιοσημείωτη.

 

Επιλέγεται πιλοτικά ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, ο μικρότερος πληθυσμιακά δήμος της Δυτικής Αττικής, αλλά ταυτόχρονα αρκετά ενδιαφέρον για ερευνητικούς σκοπούς, λόγω του μεγάλου γεωγραφικού μεγέθους του και της γεωγραφικής διασποράς των δημοτικών ενοτήτων του (Βίλια, Οινόη, Ερυθρές, Μάνδρα), Το όλο εγχείρημα αποτελεί τεχνολογική πρόκληση και ένα πολύ καλό παράδειγμα εφαρμογής του νέου νόμου, με σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες του δήμου.

 

Η πρόταση έργου αφορά την δημιουργία Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας από κοινού με το ΗΜΕ-ΠΡΟΠΕ του ΠΑ.ΔΑ, η οποία θα παράγει και θα καταναλώνει την ενέργεια για λογαριασμό των μελών της, με την μέθοδο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

 

 

Ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός

 

Η Κοινότητα Ενεργειακής Απόδοσης των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας θα λειτουργεί με το σύστημα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering), δηλαδή οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας θα είναι εκτός των εγκαταστάσεων κατανάλωσης των επιχειρήσεων.

Για την παραγωγή ενέργειας θα μπορούν να εγκατασταθούν σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) αλλά και συστήματα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας, για την κάλυψη των ιδίων αναγκών των επιχειρήσεων.

Για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, η μέγιστη ισχύς του σταθμού για τις επιχειρήσεις  σύμφωνα με τον υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου ορίζεται στα 100 κιλοβάτ (kW) ανα παροχή κατανάλωσης.

 

Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας (άρθρο 24)

 

Στο άρθρο 24 του νέου νομοσχεδίου περιέχονται τα εξής πιο βασικά σημεία για την οικονομική στήριξη των Κοινοτήτων Ενεργειακής Απόδοσης :

 

  • Οι Κ.Α.Ε. μπορούν να εντάσσονται στον ν. 4887/2022 (Α’ 16), εφαρμοζόμενου του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, στον εκάστοτε αναπτυξιακό νόμο, ως διακριτή μορφή συνεταιριστικής οργάνωσης, καθώς και σε άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), σύμφωνα και με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

 

  • Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από Κ.Α.Ε., προς εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, με χρηματοδότηση ιδίως από πόρους της Ε.Ε. και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

 Οι Κ.Α.Ε. εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 και Εγγυητικής Επιστολής του άρθρου 6 του ν. 4951/2022, καθώς και από την καταβολή τέλους υποβολής αίτησης για Βεβαίωση Παραγωγού στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στους αρμόδιους Διαχειριστές.

Γενικά οι ΚΑΕ, θα αποτελέσουν το σχήμα με το οποίο πρόκειται να επιδοτηθούν επιχειρήσεις με 360 εκατ. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μπαταριών – μέσω προγράμματος το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. Ως συνέπεια, οι επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες που θα είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα, θα είναι στην πραγματικότητα  Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας που θα συστήσουν επιχειρήσεις.

Ποιους αφορά η πρόταση του εργαστηρίου ΗΜΕ-ΠΡΟΠΕ του ΠΑ.ΔΑ

Η πρόταση αφορά «κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα». Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις,  ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που ασκεί τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα είναι επιχείρηση και κατά συνέπεια επιλέξιμη. Γενικά η πρόταση αφορά μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Με πρόχειρες εκτιμήσεις και τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί η εν δυνάμει Ενεργειακή Κοινότητα (KAE) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον εξής αριθμό μελών :

 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
1. ΜΑΝΔΡΑΣ & ΟΙΝΟΗΣ 125
2. ΒΙΛΙΩΝ 65
3. ΕΡΥΘΡΩΝ 50
     
  ΣΥΝΟΛΟ 240

 

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ-ΠΡΟΠΕ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα συμμετάσχει το ίδιο στην σύνθεση της Ενεργειακής Κοινότητας ως απλό μέλος και θα υποστηρίξει το όλο εγχείρημα, τόσο με την άρτια οργάνωση του, το πλήθος των αξιόλογων και επιστημονικά καταρτισμένων συνεργατών του, την υπάρχουσα επιτυχημένη επιστημονική διαδρομή του με πολύ σημαντικά έργα (www.sealab.gr), όσο και με νέους εξειδικευμένους επιστήμονες σε δύο από τα σημαντικότερα μεταπτυχιακά τμήματά του.

Επιστημονική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και τις γνώσεις για να υλοποιήσουν ένα πολύ σημαντικό τεχνολογικό, ερευνητικό έργο, προς όφελος όλων.!!!

Email : sealab@uniwa.gr