Απαντήσεις για ενδεχόμενο παράνομο τζαμί στα Μέγαρα δίνει σε έγγραφό του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έπειτα από ερώτηση του βουλευτή του κόμματος “Ελληνική Λύση”, Κυριάκου Βελόπουλου. (φωτογραφία αρχείου)

Σε εξέλιξη Προκαταρκτική Εξέταση από Α.Τ. Μεγάρων

Στο έγγραφο της 3ης Οκτωβρίου 2022, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρει ότι “το Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) Μεγαρέων διενήργησε έλεγχο σε αυτόν. Μετά δε την ενημέρωση του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης και στο πλαίσιο εκτέλεσης σχετικής παραγγελίας αυτού, προέβη στη συλλογή προανακριτικού υλικού που υποβλήθηκε αρμοδίως την 31-07-2021, ενώ η υποβλητική αναφορά κοινοποιήθηκε στην προαναφερόμενη Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα, η ανωτέρω αστυνομική Υπηρεσία απέστειλε αίτημα προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μεγαρέων αναφορικά με τη διενέργεια αυτοψίας.

Επιπρόσθετα, την 05-07-2022, από το Α.Τ. Μεγαρέων πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον εν λόγω χώρο, κατά τον οποίο δεν διαπιστώθηκε αυτός να λειτουργεί ως άτυπος χώρος λατρείας. Το δε συλλεγέν προανακριτικό υλικό υπεβλήθη αρμοδίως, την 14-07-2022, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τις δικές της -κατά λόγο αρμοδιότητας- περαιτέρω ενέργειες. Ακολούθως, την 30-07-2022, απεστάλη εκ νέου από την ανωτέρω αστυνομική Υπηρεσία έγγραφο προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μεγαρέων -με κοινοποίηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών- αναφορικά με τη διενέργεια αυτοψίας, καθότι, έως την εν λόγω ημερομηνία, αυτή δεν είχε λάβει σχετική ενημέρωση.

Διευκρινίζεται ότι, κατόπιν της από 04-07-2022 παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για την εν λόγω υπόθεση διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από το Α.Τ. Μεγαρέων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το συγκεκριμένο στάδιο της ποινικής διαδικασίας, δεν είναι επιτρεπτή η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, γνωστοποίηση, κατά τη διάρκεια και μη αυτού, των όποιων συλλεγέντων στοιχείων (άρθρα 31 και 241 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, αναφέρεται ότι η προρρηθείσα αστυνομική Υπηρεσία απευθύνθηκε εκ νέου την 19-09-2022 στην Υπηρεσία Δόμησης, προκειμένου να λάβει γνώση για τυχόν διενέργεια της εν λόγω αυτοψίας και τα αποτελέσματα αυτής, ενώ παράλληλα υπέβαλε έγγραφο προς την ανωτέρω Εισαγγελική Αρχή για τη συσχέτιση του υποβληθέντος την 14-07-2022 προανακριτικού υλικού και του από 30-07-2022 αιτήματός της προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μεγαρέων, με το υποβληθέν την 31-07-2021 προανακριτικό υλικό.

Πλέον αυτών, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μεγαρέων, η οποία συντελείται -σε καθημερινή βάση- μέσω ενός στοχευμένου πλέγματος αστυνομικών μέτρων των αρμοδίων υφιστάμενων Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής), έχουν δοθεί οι δέουσες εντολές

– οδηγίες για την αυξημένη, εμφανή αστυνομική παρουσία μέσω της πραγματοποίησης εποχούμενων περιπολιών, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους, με σκοπό την τήρηση της νομιμότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση.

Γνωρίζεται δε ότι ουδεμία αναφορά περί επεισοδίων για θρησκευτικούς λόγους στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων είχε περιέλθει -έως την 23-09-2022- στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες (Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Α.Τ. Μεγαρέων)”.

Αναλυτικότερα: “Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία λειτουργούν στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δημόσια ειρήνη και η απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση όλων των πολιτών, η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος και η προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, η δε ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη και αποτελεί ατομικό δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται και προστατεύεται τόσο από το εσωτερικό, όσο και το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Στην κατεύθυνση αυτή, εκδηλώνονται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής διαβίωσης των υφιστάμενων θρησκευτικών ομάδων και κοινοτήτων, ενώ η προστασία των χώρων θρησκευτικής λατρείας και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας αποτελεί στρατηγική και πολιτική προτεραιότητά μας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι τα ζητήματα χορήγησης άδειας ανέγερσης, ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και άδειας μεταστέγασης ευκτηρίων οίκων/ναών και γενικότερα χώρων λατρείας κάθε θρησκευτικής κοινότητας, όλων των δογμάτων και θρησκειών (πλην των ναών της Ανατολικής του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας για τους οποίους ισχύουν ειδικότερες διατάξεις), ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Α.Ν. 1363/ 1938 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 305), ως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Α.Ν. 1672/ 1939 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 123) και του άρθρου 27 του Ν. 3467/ 2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 128) και ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 105456/Θ1 από 31-08-2021 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: Ψ56646ΜΤΛΗ-ΙΟ9).

Σε κάθε δε περίπτωση που διαπιστώνεται η λειτουργία μη αδειοδοτημένου χώρου λατρείας, οι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εκδηλώνουν όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές και δικονομικές ενέργειες αρμοδιότητάς τους, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, πάντοτε σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες.

Ειδικότερα ως προς τον διαλαμβανόμενο στην εν θέματι Ερώτηση χώρο, σημειώνεται ότι, κατόπιν του υπ’ αριθ. 90252/Θ1 από 23-07-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) Μεγαρέων διενήργησε έλεγχο σε αυτόν. Μετά δε την ενημέρωση του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης και στο πλαίσιο εκτέλεσης σχετικής παραγγελίας αυτού, προέβη στη συλλογή προανακριτικού υλικού που υποβλήθηκε αρμοδίως την 31-07-2021, ενώ η υποβλητική αναφορά κοινοποιήθηκε στην προαναφερόμενη Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα, η ανωτέρω αστυνομική Υπηρεσία απέστειλε αίτημα προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μεγαρέων αναφορικά με τη διενέργεια αυτοψίας.

Επιπρόσθετα, την 05-07-2022, από το Α.Τ. Μεγαρέων πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον εν λόγω χώρο, κατά τον οποίο δεν διαπιστώθηκε αυτός να λειτουργεί ως άτυπος χώρος λατρείας. Το δε συλλεγέν προανακριτικό υλικό υπεβλήθη αρμοδίως, την 14-07-2022, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τις δικές της -κατά λόγο αρμοδιότητας- περαιτέρω ενέργειες. Ακολούθως, την 30-07-2022, απεστάλη εκ νέου από την ανωτέρω αστυνομική Υπηρεσία έγγραφο προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μεγαρέων -με κοινοποίηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών- αναφορικά με τη διενέργεια αυτοψίας, καθότι, έως την εν λόγω ημερομηνία, αυτή δεν είχε λάβει σχετική ενημέρωση.

Διευκρινίζεται ότι, κατόπιν της από 04-07-2022 παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για την εν λόγω υπόθεση διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από το Α.Τ. Μεγαρέων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το συγκεκριμένο στάδιο της ποινικής διαδικασίας, δεν είναι επιτρεπτή η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, γνωστοποίηση, κατά τη διάρκεια και μη αυτού, των όποιων συλλεγέντων στοιχείων (άρθρα 31 και 241 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, αναφέρεται ότι η προρρηθείσα αστυνομική Υπηρεσία απευθύνθηκε εκ νέου την 19-09-2022 στην Υπηρεσία Δόμησης, προκειμένου να λάβει γνώση για τυχόν διενέργεια της εν λόγω αυτοψίας και τα αποτελέσματα αυτής, ενώ παράλληλα υπέβαλε έγγραφο προς την ανωτέρω Εισαγγελική Αρχή για τη συσχέτιση του υποβληθέντος την 14-07-2022 προανακριτικού υλικού και του από 30-07-2022 αιτήματός της προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μεγαρέων, με το υποβληθέν την 31-07-2021 προανακριτικό υλικό.

Πλέον αυτών, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μεγαρέων, η οποία συντελείται -σε καθημερινή βάση- μέσω ενός στοχευμένου πλέγματος αστυνομικών μέτρων των αρμοδίων υφιστάμενων Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής), έχουν δοθεί οι δέουσες εντολές

– οδηγίες για την αυξημένη, εμφανή αστυνομική παρουσία μέσω της πραγματοποίησης εποχούμενων περιπολιών, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους, με σκοπό την τήρηση της νομιμότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση.

Γνωρίζεται δε ότι ουδεμία αναφορά περί επεισοδίων για θρησκευτικούς λόγους στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων είχε περιέλθει -έως την 23-09-2022- στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες (Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Α.Τ. Μεγαρέων).

Τέλος, υπογραμμίζεται η συνεχής δραστηριοποίηση των ως άνω Υπηρεσιών προς τον σκοπό της επίτευξης του επιδιωκόμενου περιβάλλοντος ευταξίας και ασφάλειας, της διασφάλισης της νομιμότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, καθώς και της πλέον ουσιαστικής και αποτελεσματικής διαχείρισης κάθε ζητήματος αστυνομικής φύσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ”

Διευκρινιστικά, στην ερώτησή του ο Κ. Βελόπουλος προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι: Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους των Μεγάρων της δυτικής Αττικής, το νέο παράνομο τζαμί που εμφανίστηκε στα Μέγαρα, μαρτυρά για ακόμη μια φορά τη συνενοχή του κράτους σε ένα εξελισσόμενο εθνικό έγκλημα. Θεωρούν οι ως άνω ότι η αποχριστιανοποίηση και η μουσουλμανοποίηση της Ελλάδας προχωρούν απρόσκοπτα ως μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη χώρα μας σε κοιτίδα ισλαμικού εξτρεμισμού. Μας μετέφεραν οι ως άνω ότι μέλη της πακιστανικής “κοινότητας”, αφού αγόρασαν ένα μεγάλης έκτασης οικόπεδο στα Μέγαρα, τον Ιούνιο του 2019, ξεκίνησαν και κατασκεύασαν ένα διώροφο τζαμί με υπόγειο στα πρότυπα του Βοτανικού. Έχουν συστήσει το σωματείο “TANZEEM GULZARE MADINA”, το οποίο είναι και το όνομα του τζαμιού, το εγχείρημα της κατασκευής το ανέλαβε το ίδρυμά του (Hazrat Sultan Bahu Trust), ενώ η κατασκευή του τζαμιού στα Μέγαρα έχει απασχολήσει επανειλημμένα πακιστανικά αλλά και αγγλόφωνα διεθνή μέσα. Έχει αναγνωριστεί από το Ειρηνοδικείο Μεγάρων και θεωρήθηκε και από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Πρόκειται για ένα τέχνασμα που επιστρατεύεται για να λειτουργούν τα τζαμιά ως αναγνωρισμένα πολιτιστικά σωματεία. Ανησυχώντας οι ως άνω για ό,τι συμβαίνει στη περιοχή τους, μας μετέφεραν ότι τρομαγμένοι είναι οι Σουηδοί πολίτες, βλέποντας να ξεσπούν σε διάφορες πόλεις της χώρας τους βίαια επεισόδια, στα οποία εμπλέκονται μετανάστες, κυρίως για θρησκευτικούς λόγους. Με αφορμή αυτό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, η Σουηδή πρωθυπουργός, Μαγκταλένα Άντερσον, σε συνέντευξη τύπου, μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «ο αριθμός των ανθρώπων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, αλλά ζουν στη Σουηδία έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, φτάνοντας τα 2 εκατομμύρια, στη πραγματικότητα το ένα πέμπτο του πληθυσμού μας. Η ενσωμάτωση δεν πήγε καλά, την ίδια στιγμή που είχαμε μεγάλη εισροή μεταναστών. Ο διαχωρισμός επιτράπηκε να φτάσει τόσο μακριά που μπορούμε να μιλάμε πια για παράλληλες κοινωνίες στη Σουηδία. Ζούμε στην ίδια χώρα αλλά σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Λειτουργεί παράνομο τζαμί στα Μέγαρα Αττικής; Αν ναι, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να επανέλθει η νομιμότητα στην περιοχή;
  2. Ποια μέτρα θα λάβετε, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, ώστε να μη λειτουργούν παράνομα τζαμιά στην πατρίδα μας ως αναγνωρισμένα πολιτιστικά σωματεία;
  3. Λαμβάνοντας υπόψη σας αυτά που βιώνουν οι Σουηδοί, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να μη ζήσουν οι κάτοικοι των Μεγάρων και της ευρύτερης περιοχής τους ανάλογα βίαια επεισόδια για θρησκευτικούς λόγους με την εμπλοκή λαθρομεταναστών;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ”