Ένα πολύ μεγάλο θέμα για τον Δήμο Μεγαρέων έρχεται προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων, στην εκπνοή του χρόνου. Η συμφωνία ΕΥΔΑΠ-Δήμου Μεγαρέων συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικότερα, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 27η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 συζητούνται τα παρακάτω:
1. Αναμόρφωση προϋπ/σμού Δήμου οικον. έτους 2022, μετά την αποδοχή επιχορηγήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 6ου του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α’)
2. Περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηματοδότησης. για το οικονομικό έτος 2023 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
3. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 53/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Περί γνωμοδότησης για την μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ & ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ- ΦΩΤΕΙΝΕΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ» .
4. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 54/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής << Περί έγκρισης ή μη της τεχνικής μελέτης- έκθεσης- «εισόδουεξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «Κατεργασία φυσικής ρητίνης,
παραγωγή ρητινικών προϊόντων και συνθετικών ρητινών και πολυεστέρων»
της εταιρείας «MEGARA RESINS Μ.Α.Ε.», επί της ανωνύμου Δημοτικής
οδού στην θέση Αγ. Δημήτριος 38ο
χιλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου, εντός
περιοχής ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ εντός Γ.Π.Σ. Δήμου Μεγαρέων>>.
5. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 57/2022 απόφασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης ή μη απότμησης- υποβιβασμού του
πεζοδρομίου επί της οδού Χρ. Μωραϊτου 4 (Πλακάκια) του Δήμου
Μεγαρέων, έξωθεν του φαρμακείου του κ. Χατζή Δημητρίου»
6. Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας
δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και
κοινοτήτων.
7. Περί έγκρισης ή μη του Τοπικού Σχεδίου Δράσης «Ένας Συμπεριληπτικός
Δήμος για Όλους».
8. Περί τροποποίησης ή μη της παραγράφου 41 της υπογραφείσας σύμβασης
με την ΕΥΔΑΠ..
9. Υποβολή προτάσεων σχετικά με τις ΑΠΕ