Το πρόγραμμα αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων έως 150.000 εργαζομένων/μισθωτών στον Ιδιωτικό Τομέα με θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών συνολικά (12 δια ζώσης εκπαίδευση, 48 σύγχρονη και 20 ασύγχρονη τηλεκατάρτιση). Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 5€/ώρα ( συνολικά 400 ευρώ).

Για πληροφορίες: SWISS APPROVAL ΚΔΒΜ ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ. ΔΡΙΤΣΑ 18, ΜΕΓΑΡΑ), ΤΗΛ. 2296023456

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

1. Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. 2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. 3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται , μέσω της ιστοσελίδας https://www.voucher.gov.gr ακολουθώντας τον σύνδεσμο Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζόμενων για κατάρτιση μέσω των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, στη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».

Στην αίτηση πρέπει να επισυναφθούν τα παρακάτω:

· Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση). · απολυτήριο, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών,καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου. · Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3), στην οποία θα δηλώνει ότι: α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων. β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. · Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.

Η αίτησή πρέπει να διαφυλαχθεί σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της , το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.