Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γ.Κώτσηρας ενημέρωσε σχετικά με σημαντικές διατάξεις για τις προθεσμίες του Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο του εν λόγω Υπουργείου για τον Εκσυγχρονισμό της Πολεοδομικής και Χωροταξικής Νομοθεσίας προβλέπoνται τα εξής σε σχέση με το Κτηματολόγιο:

 

✓ Προβλέπεται ότι «Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, αν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2021» (άρθρο 134)

 

✓ Σχετικά με το πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση στο Κτηματολόγιο προβλέπεται πως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζεται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια . Η απόφαση αρχίζει να ισχύει ένα (1) μήνα μετά την έκδοση της (άρθρο 133)