της Σοφίας Κουνενάκη Εφραίμογλου *
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αναδεικνύει το θέμα της έμφυλης ισότητας και θέτει ως προτεραιότητα την ισχύ βασικών αξιών του πολιτισμού μας σε όλες τις πτυχές της ζωής και της κοινωνίας.
Η έμφυλη ισότητα παραμένει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι, παράλληλα, κρίσιμη προϋπόθεση για την οικοδόμηση ανθεκτικών οικονομιών, συμπεριληπτικών και δίκαιων κοινωνιών. Είναι ένας στόχος η επίτευξη του οποίου δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά το σύνολο της κοινωνίας των ανθρώπων και τις γενιές που ακολουθούν.
Είναι, επομένως, τώρα η κατάλληλη στιγμή να προσδώσουμε νέα δυναμική στο μήνυμα της συμπερίληψης, προκειμένου να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τις κοινωνίες στην κατεύθυνση των απαιτούμενων επενδύσεων, παρεμβάσεων, μέτρων και συμπεριφορών. Να ενισχύσουμε την κατανόηση και την αποδοχή της ανάγκης για συμπερίληψη των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, της επαγγελματικής δραστηριότητας, της πολιτικής δράσης και της εκπαίδευσης. Να εμπνεύσουμε τις ίδιες τις γυναίκες, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και οι ίδιες να διεκδικήσουν την ισότιμη αντιμετώπισή τους.
Κεντρικοί πυλώνες της προσπάθειας συμπερίληψης των γυναικών είναι η επένδυση στις προϋποθέσεις για την οικονομική τους βελτίωση, η εστίαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, η αναγνώριση του γυναικείου ταλέντου και της γυναικείας ηγεσίας – στην πολιτική και στη διοίκηση, στο επιχειρείν, στις θετικές επιστήμες και στις νέες τεχνολογίες. Είναι αναγκαία η συνέχιση των θεσμικών παρεμβάσεων για την καταπολέμηση ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση και την παραμονή στην εργασία και τη διασφάλιση ίσων αμοιβών. Ζητούμενο για τις σύγχρονες κοινωνίες και για κάθε οργανισμό είναι να διαμορφώσουν ένα πραγματικά συμπεριληπτικό περιβάλλον, στο οποίο οι γυναίκες έχουν τον σεβασμό, την αναγνώριση και τις ευκαιρίες που αντικειμενικά αξίζουν.
Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών εργαζόμαστε συστηματικά για να συμβάλλουμε σ’ αυτήν την προσπάθεια της ενδυνάμωσης των γυναικών σε θέματα κατάρτισης και δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε προγράμματα reskilling και upskilling για άνεργες νέες γυναίκες, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να συμμετέχουν ισότιμα στο νέο περιβάλλον, που διαμορφώνει η τεχνολογική επανάσταση.
Επενδύουμε στη στήριξη γυναικείων καινοτόμων ομάδων, μέσω της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων – Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ, παρέχοντας χώρο, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα business planning, marketing, νομικά, και κυρίως συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και υποστήριξη για την πρόσβασή τους σε επενδυτικά κεφάλαια. Έχουμε ήδη υποστηρίξει 30 αμιγώς γυναικείες ομάδες και στόχος είναι να έχουμε εντάξει 20 νέες μέχρι τον Ιούνιο. Επιπλέον, συμμετέχουμε ενεργά στο Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες, παρέχοντας υπηρεσίες κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων.
Παράλληλα, σε συνεργασία με την Microsoft, διεξάγουμε έρευνα για τη χαρτογράφηση και αποτύπωση της αντίληψης των γυναικών για τη θέση τους στην αγορά εργασίας και την ανάδειξη βασικών ζητημάτων που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Από τον επόμενο μήνα θα υλοποιήσουμε την πρωτοβουλία Empowering Unemployed Women 45+, ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει να παρέχει σε γυναίκες άνω των 45 ετών τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που θα τις διευκολύνουν στην αναζήτηση εργασίας και καριέρας.
Μία κοινωνία κρίνεται θεμελιακά από τις αξίες της. Αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οπότε και της ισότητας, είναι προϊόν δύο επαναστάσεων που συντάραξαν τον κόσμο – της Αμερικανικής και της Γαλλικής. Στην πράξη, η καθολική αποδοχή αυτών των αξιών συνάντησε χρονική υστέρηση, αντιμετώπισε το εμπόδιο του χάσματος των γενεών και σκόνταψε στα φαινόμενα της προκατάληψης και του ρατσισμού. Στις κοινωνίες που επαίρονται για τη σύγχρονη σκέψη τους και αναζητούν τη δικαίωσή τους μέσω της ευρύτερης αποδοχής τους, η ανισότητα των φύλων δεν έχει θέση.

* Η Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (EBEA), πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) και εκτελεστική αντιπρόεδρος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.