Με σκοπό την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Μεγαρέων

Πρόταση – παρέμβαση του Ηλία Μουσταΐρα, Πολιτικού Μηχανικού MSc, MBA Προέδρου Δ.Σ. «Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής» Πρώην Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων Δήμου Μεγαρέων προς τον Δήμο Μεγαρέων, την απερχόμενη και την νεοεκλεγείσα δημοτική αρχή.

Στην επιστολή του κάνει αίτημα ώστε να ληφθεί απόφαση για τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου  στον Δήμο Μεγαρέων.

Αναφέρει αναλυτικά το νομοθετικό πλαίσιο και κάνει λόγο για τη σκοπιμότητα Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου, αναλυτικότερα, στην παρακάτω επιστολή:

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

  1. Το άρθρο 28 του Ν.2738/1999 περί δημοτικών λιμενικών ταμείων, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα ορίζει: : «… Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από γνώμη του Δημοτικού ή Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορούν να μεταφέρονται σε Δήμους ή Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Λιμενικών Ταμείων. Η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν παρέλθει άπρακτο δίμηνο αφότου ζητήθηκε. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορούν να καταργούνται υφιστάμενα Λιμενικά Ταμεία. 2. Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από δημοτικά ή νομαρχιακά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ειδικές δημοτικές ή νομαρχιακές υπηρεσίες της παραγράφου 6 που συνιστώνται, με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα, στους αντίστοιχους δήμους ή νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, αποκλειστικά γι` αυτόν το σκοπό. Τα νομικά αυτά πρόσωπα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1996 (ΦΕΚ 231 Α`), που διέπουν τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εκείνες του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α`), που αφορούν τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. “Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των ανωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζεται σε επτά (7) στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του δημοτικού λιμενικού ταμείου εκτείνεται στα όρια μέχρι τριών δήμων και σε ένδεκα (11) σε περισσότερους των τριών δήμων , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται πάντοτε ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του δημοτικού λιμενικού ταμείου. Τα νομικά αυτά πρόσωπα φέρουν την επωνυμία “Λιμενικό Ταμείο …”, όπου η λέξη “Ταμείο” ακολουθεί το όνομα του οικείου δήμου ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που το συνιστά. Στην περίπτωση κατά την οποία το συνιστώμενο δημοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εκτείνεται σε γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει και λιμάνια που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων του Ο.Τ.Α.. που καθορίζεται ως έδρα του τότε αποκτά διαδημοτικό χαρακτήρα. 3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται :α. Η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του κάθε Λιμενικού Ταμείου και β. Οι αντίστοιχοι πόροι, οι οποίοι αποτελούν ειδικά έσοδα και διατίθενται αποκλειστικά για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού τους εξοπλισμού και για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στο λιμάνι και τη γύρω χερσαία περιοχή που συνδέεται λειτουργικά με αυτό ή το επηρεάζει ή επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από αυτό. 4. Αν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εκτείνεται και σε λιμάνια που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου της έδρας του Ταμείου, μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του συνιστώμενου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και ένας εκπρόσωπος από κάθε δήμο ή κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το αντίστοιχο λιμάνι. Το σύνολο των εκπροσώπων αυτών αποτελεί πάντοτε τη μειοψηφία των μελών του Συμβουλίου, περιοριζομένου προς τούτο του αριθμού τους με την υποχρεωτική συμμετοχή κατά πρώτον των δήμων άλλων νησιών και κατά δεύτερον με αφαίρεση εκπροσώπων των πληθυσμιακά μικρότερων Ο.Τ.Α. του νησιού στο οποίο βρίσκεται η έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 μπορεί να συσταθεί Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο, του οποίου η γεωγραφική περιοχή ευθύνης θα καλύπτει λιμάνια του αντίστοιχου νομού, τα οποία είτε δεν είχαν ενταχθεί στα καταργούμενα Λιμενικά Ταμεία είτε δεν περιλαμβάνονται στα συνιστώμενα νέα δημοτικά λιμενικά ταμεία. 6. Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 μπορεί να μεταφέρονται ορισμένες αρμοδιότητες, με τους αντίστοιχους πόρους, Λιμενικών Ταμείων που δεν καταργούνται, σε συνιστώμενες, με τα ίδια διατάγματα, αυτοτελείς υπηρεσίες των δήμων ή των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, υπό την ονομασία “Λιμενικό Γραφείο …”, όπου η λέξη “Γραφείο” ακολουθεί το όνομα του οικείου δήμου ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. 7,8,9 (παραλείπονται ως μη ισχύοντα). 10. Οι αρμοδιότητες που αφορούν τα ζητήματα :α. εθνικής ασφάλειας, στρατιωτικής χρησιμοποίησης των λιμανιών, β. χορήγησης αδειών που έχουν σχέση με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν.1650/1986 και τη λοιπή περί θαλάσσιου περιβάλλοντος νομοθεσίας και γ. ασφαλούς κατάπλου και απόπλου νομοθεσία και καθηκόντων της λιμενικής αστυνομίας των πλοίων, ανακριτικής δικαιοδοσίας των λιμενικών οργάνων, ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 11. Οι αρμοδιότητες των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας που αφορούν : α. στην ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την πολιτική τελών και δικαιωμάτων των λιμένων της χώρας και β. στην εθνική πολιτική για τα λιμενικά έργα δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. 12. Για την παραχώρηση χρήσης χώρων στα λιμάνια αρμοδιότητας των συνιστώμενων ν.π.δ.δ. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και για την εκτέλεση λιμενικών έργων που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πλοίων, φορτίων και επιβατών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. 13. Οι διατάξεις περί φορτοεκφορτώσεως στα λιμάνια της Χώρας εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. 14. Μετά τη συντέλεση της διαδικασίας σύστασης         των    Δημοτικών          και     Νομαρχιακών          Λιμενικών Ταμείων, καθώς         και     της      μεταφοράς αρμοδιοτήτων στα Λιμενικά Γραφεία των δήμων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρεται “Λιμενικά Ταμεία” νοούνται τα ανωτέρω δημοτικά ή νομαρχιακά νομικά πρόσωπα και Λιμενικά Γραφεία και όπου αναφέρεται “Λιμενική Επιτροπή” νοείται εφεξής το Διοικητικό     Συμβούλιο    του Δημοτικού ή Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου      ή ή Δημαρχιακή ή Νομαρχιακή Επιτροπή του οικείου δήμου ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στις περιπτώσεις σύστασης Δημοτικού ή Νομαρχιακού Λιμενικού Γραφείου, αντίστοιχα. 15. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση διοίκησης και διαχείρισης των λιμανιών από τα συνιστώμενα, κατά τις ρυθμίσεις του παρόντος, Δημοτικά και Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία, καθώς και τα Λιμενικά Γραφεία των δήμων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται ειδικός λογαριασμός στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας, στο χώρο της οποίας λειτουργούν Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία ή Γραφεία. Ο λογαριασμός αυτός φέρει τον τίτλο “Λογαριασμός Λιμενικών Ταμείων”. Στο Λογαριασμό αυτόν κατατίθεται ετησίως ποσοστό προσδιοριζόμενο μεταξύ 10% κα 30% των εσόδων όλων των Λιμενικών Ταμείων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας και προέρχονται από την εκμετάλλευση και λειτουργία των λιμένων ευθύνης τους. Ο προσδιορισμός του ποσοστού γίνεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας του Λογαριασμού και τα κριτήρια των εσόδων ρυθμίζονται με την ίδια υπουργική απόφαση. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η ενίσχυση των Λιμενικών Ταμείων της Περιφέρειας που στερούνται επαρκών πόρων. Αρμόδιος για τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. 17. Αν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εκτείνεται και σε λιμάνια που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου της έδρας του Ταμείου, δύναται το Ταμείο να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους της ίδιας γεωγραφικής περιοχής για την είσπραξη των εσόδων, την καθαριότητα και συντήρηση των λιμανιών τους και τη διαχείριση και εκμετάλλευση της χερσαίας ζώνης. 18. Το άρθρο 33 του π.δ. 410/1995 και η παρ.6 του άρθρου 10 του ν. 2503/1997 καταργούνται».

 

  1. Στο άρθρο 38 παρ. 3 του Ν.4150/2013 και δη στα εδάφια στ), ζ) και η), τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 140 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (ΦΕΚ 184/29-11-2017, τ.Α’), ο οποίος ψηφίστηκε για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στους Δήμους που δεν υφίσταται Λιμενικό Ταμείο, δίνεται η δυνατότητα να συστήσουν Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία προκειμένου να διαχειριστούν τους υφιστάμενους εντός των διοικητικών ορίων τους λιμένες, αλιευτικά καταφύγια, λιμενικές υποδομές-εγκαταστάσεις κλπ., ορίζονται τα εξής:«….στ) Δύναται να συνιστώνται Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, μετά από απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, ως αυτοτελείς υπηρεσίες του δήμου στον οποίο ανήκουν, όταν στους δήμους αυτούς δεν λειτουργεί Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Στην αρμοδιότητα των συνιστώμενων Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α 180), υπάγονται τα εντός των διοικητικών ορίων των οικείων δήμων υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια, λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται ζητήματα για το πεδίο δικαιοδοσίας των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, την οργάνωση, τη διαδικασία, τη λειτουργία, τη στελέχωση και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

ζ) Η σύσταση των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, όπως προβλέπεται στην περίπτωση στ` είναι δυνατή, μόνο στις περιπτώσεις που, όπως διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, δεν παρέχεται η σύμφωνη γνώμη των όμορων δήμων που διαθέτουν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την υπαγωγή των αλιευτικών καταφυγίων, λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων στην αρμοδιότητά τους.

η) Τα συνιστώμενα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων στ και ζ υποχρεούνται εντός δύο (2) ετών από τη σύστασή τους, στον καθορισμό ζώνης λιμένα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».

Με την υπ’αριθ.32901/26-7-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Ναυτιλίας-Νησιωτικής Πολιτικής-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2728 τ.Β’/10-7-2018) (Περί ρυθμίσεως θεμάτων για το πεδίο δικαιοδοσίας, την οργάνωση, τη διαδικασία, τη λειτουργία και τη στελέχωση των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων), ορίζονται τα εξής: «………..1. α. Τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, τα οποία συνιστώνται με απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, αποτελούν αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου στον οποίο ανήκουν και ως προς τη λειτουργία τους εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του άρθ. 28 του ν. 2738/1999. β. Οι αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων για τη σύσταση Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων κοινοποιούνται εντός ενός (1) μηνός στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 2. Ως περιοχές δικαιοδοσίας των συνιστώμενων Λιμενικών Γραφείων καθορίζονται τα διοικητικά όρια των οικείων Δήμων και περιοχές αρμοδιότητας όλες οι εντός των διοικητικών τους ορίων ζώνες λιμένων είτε υφιστάμενες είτε αυτές που πρόκειται να καθορισθούν ή και να εξομοιωθούν. Στις προαναφερόμενες ζώνες λιμένα (χερσαίες και θαλάσσιες) που θα διαχειρίζονται τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2971/2001. 3. Μετά τον καθορισμό της ζώνης λιμένα ή την εξομοίωση με ζώνη λιμένα, τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία ασκούν τις αρμοδιότητες που αφορούν στον εν γένει χειρισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ζωνών λιμένων και την παροχή λιμενικών υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους, αρμοδιότητες οι οποίες καθορίζονται με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών των αντίστοιχων Δήμων. Οποιαδήποτε πράξη του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου πρέπει να συνοδεύεται από σχετική έγκριση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου. 4. Οι πόροι των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων είναι αυτοί που καθορίζονται από τη νομοθεσία, που αφορά στον προσδιορισμό των ανταποδοτικών λιμενικών τελών και δικαιωμάτων των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων. 5. Τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία στελεχώνονται με τακτικό και έκτακτο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν για τους Δήμους. 6. Η απόφαση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων των όμορων Δήμων που αναφέρεται στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 8 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 περί αρνήσεως υπαγωγής στην αρμοδιότητα τους των αλιευτικών καταφυγίων, λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα διαχείρισης, τεκμαίρεται δοθείσα μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου Δήμου».

  • ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
  1. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο Δήμος Μεγαρέων διαθέτει παραλιακό μέτωπο ιδιαίτερου κάλλους, το οποίο δύναται να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας που συνδέονται άρρηκτα με το εκτεταμένο παράκτιο μέτωπο του Δήμου. Δυνάμει του ισχύοντος σήμερα νομικού πλαισίου, ως αυτό διαμορφώθηκε μετά την θέση σε ισχύ του άρθρου 140 παρ. 8 του Ν.4504/2017, κρίνεται αναγκαία, σκόπιμη και ωφέλιμη για τον Δήμο, η σύσταση αυτοτελούς Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου. Το εν λόγω γραφείο θα είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ζωνών λιμένων και εξομοιούμενων ζωνών λιμένων καθώς και των αντίστοιχων θαλασσίων ζωνών, την αξιοποίηση υποδομών και μικρών λιμενικών εγκαταστάσεων, με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου που βρίσκεται εντός των διοικητικών του ορίων. Με την ενσωμάτωσή του στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Μεγαρέων, το Λιμενικό Γραφείο θα αποτελέσει ένα «χρήσιμο» εργαλείο. Η παρουσία του θα προσπαθήσει αφενός να «θωρακίσει» τις όποιες προσπάθειες υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής και αφετέρου θα ανοίξει ένα καλύτερο δρόμο για την αξιοποίηση και εν γένει διαχείριση του παραλιακού μας μετώπου, τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και έκτακτων καταστάσεων κλπ.
  1. Σύμφωνα με τα έως και σήμερα δεδομένα, στα διοικητικά όρια των όμορων Δήμων με τον Δήμο Μεγαρέων δεν έχουν συσταθεί Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ή Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, ούτε βέβαια έχει συσταθεί στον Δήμο Μεγαρέων μέχρι σήμερα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο. Τουναντίον, την πλήρη αρμοδιότητα έχει ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ) Α.Ε. ο οποίος είναι, σύμφωνα με το Ν. 2932 ΦΕΚ Α’145/27-6-2001, ο «Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης» του λιμένα Ελευσίνας, με την έννοια του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ Α’285).

Με την απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 1635/19.3.2010 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α.Α.Π. 144/26-4-2010), «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη Λιμένα», με την οποία εγκρίθηκαν οι αριθ. 13/128/22-8-2008 και 13/153/16-10-2009 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε., αποφασίστηκε η εξομοίωση με Ζώνη Λιμένα των χώρων της Ν. Περάμου, Προβλήτας Περάματος Μεγάρων και Πάχης Μεγάρων και η επαναχάραξη της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα των ως άνω χώρων, όπως αυτοί αποτυπώνονται αντίστοιχα στα από 13-10-2009 τοπογραφικά διαγράμματα της εταιρείας ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ Α.Ε. Η θαλάσσια λιμενική ζώνη σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν2971/01 έναντι αυτής της χερσαίας ζώνης καθορίζεται στα 500 μέτρα. Με την υπ’ αριθμ. 52738/7-5-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Δ΄ 237/8-5-2021) περί Τροποποίησης των ορίων της Χερσαίας Ζώνης (Χ.Ζ.Λ.) Ελευσίνας σύμφωνα με το άρθ. 21 του ν. 2971/2001 έγινε η τροποποίηση και επανακαθορισμός των ορίων της Χερσαίας Ζώνης (Χ.Ζ.Λ.) Ελευσίνας. Με την υπ’ αριθμ. 3113.10-13/40918/8-6-2021 (ΦΕΚ Δ΄368/25-06-2021) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί “Προσδιορισμού των Ορίων της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.” προσδιορίστηκαν τα όρια της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, καθώς και το γεγονός ότι ο Δήμος μας οφείλει να αξιοποιήσει στο έπακρον το ισχύον νομικό πλαίσιο που του δίνει η πολιτεία, η διεκδίκηση σημαντικού μέρους της διαχείρισης του παράκτιου μετώπου του θα του προσφέρει μελλοντικά τη δυνατότητα για:

✓ Μελέτη αξιολόγησης υφιστάμενων παράκτιων χώρων και εγκαταστάσεων που θα δύναται να έρθουν στην δικαιοδοσία του νέου Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου

✓ Χωρική και οικονομική εξέταση παρεμβάσεων

✓ Ανάλυση ωριμότητας έργων

✓ Διαμόρφωση αναπτυξιακών σχεδίων

✓ Ανάπτυξη φακέλου προτάσεων και εύρεση σχετικών χρηματοδοτήσεων από εγχώρια ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

ΠΡΟΤΕΙΝΩ

Τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου στο Δήμο Μεγαρέων

  • Το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο θα αποτελεί αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου Μεγαρέων και ως προς τη λειτουργία του εφαρμόζονται, κατ’αναλογίαν, οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/1999.
  • Οι πόροι του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου θα είναι αυτοί που καθορίζονται από τη νομοθεσία που αφορά στον προσδιορισμό των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων των Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.
  • Το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο θα στελεχώνεται με τακτικό και έκτακτο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν για τους ΟΤΑ.
  • Μετά τον καθορισμό της ζώνης λιμένα ή την εξομοίωση με ζώνη λιμένα, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων, που αφορούν στον εν γένει χειρισμό θεμάτων και σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των θαλάσσιων και χερσαίων ζωνών λιμένα και την παροχή λιμενικών υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου Δήμου Μεγαρέων, καθώς και η ένταξη αυτού ως Υπηρεσιακής Μονάδας του Δήμου Μεγαρέων θα γίνει μετά από την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, με μεταγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα κοινοποιηθεί νομίμως στους αρμόδιους φορείς.
  • Η προτεινόμενη απόφαση θα κοινοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη της, στα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, καθώς και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθ.32901/26-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2728/10-7-2018, τ.Β’).