Η διεύθυνση του ΚΕΠ Ελευσίνας γνωστοποιεί  ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2023 (γεννημένοι το έτος 2002), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ)  από τις  02 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020 στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Ελευσίνας, ή  στο ΚΕΠ   της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

Κατά την προσέλευσή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail)

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι υποχρεωτική και κανένας απολύτως δεν εξαιρείται από την υποχρέωση κατάθεσης Δελτίου Απογραφής.