Πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής και το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων γνωστοποιείται προς τους ενδιαφερόμενους ότι έγινε η ανάρτηση του δασικού χάρτη της Δημοτικής Ενότητας  Άνω Λιοσίων δήμου Φυλής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. (ΑΔΑ: ΨΚΖ3ΟΡ1Κ-Α66)

 Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του

αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία άρχισε την 04/06/2021 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 16/09/2021

ημέρα Πέμπτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία

παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας

υποβολής αντιρρήσεων είναι η 06/10/2021 ημέρα Τετάρτη.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αγ.Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2

Πληροφορίες : Φ.Κόκλα –Ευστρ.Καραϊβάζογλου

Τηλέφωνο: 210-6395280

Ηλ. ταχυδρομείο :dash_anat_attikh@attica.gr

 

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής δ/ε Άνω Λιοσίων δήμου Φυλής

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκληση για υποβολή

αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844

και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.».

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρηματοδότηση

Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες

διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

 1. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 (Α΄ 275) «Εθνικό Κτηματολόγιο και

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 1. Την υπ’ αριθ. 151585/323/03.02.2017 (Β’ 347) κοινή απόφαση Υπουργού

Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση

αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) κατά του

περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη», όπως τροποποιήθηκε από την

155973/999/26.04.2017 (Β’ 1491) και συμπληρώθηκε από την

160525/2210/20.09.2017 (Β’ 3327) όμοιες.

 1. Την 143792/1794/03.08.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας (Β’ 2750) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών

χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων.».

 1. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας (Β’ 3532) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄

και ε΄ τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.», όπως ισχύει .

 1. Την 153394/919/12.04.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας (Β’ 1366) «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης

πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών».

 1. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος

και Ενέργειας (Β’ 2373) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού

προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».

 1. Την 64663/2956/03.07.2020 απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773) «Καθορισμός των

διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της

διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το

άρθρο 48 τουν. 4685/2020 (Α’ 92).».

 1. Την 92828/4471/28.09.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού

Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του

άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773)

Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών

1από5

– διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ:

ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ)», (ΑΔΑ: ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ).

 1. Την 123007/3541/21.12.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού

Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού

χάρτη.» (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2).

 1. Το ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 Γενικού Διευθυντού Δασών και Δασικού

Περιβάλλοντος «Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών», (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8-

Κ0Ξ).

 1. Την αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/3295/104/14-01-2021 απόφαση ΥΠΕΝ (ΑΔΑ:

ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ).

 1. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη περιοχής δ/ε Άνω Λιοσίων δήμου Φυλής

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, που θεωρήθηκε με την 58033/19-05-2021

απόφαση Διεύθυνσης Δασών (ΑΔΑ: 6Θ1ΝΟΡ1Κ-ΗΛΛ).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την ανάρτηση τού θεωρημένου δασικού χάρτη περιοχής δ/ε Άνω Λιοσίων δήμου

Φυλής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, όπως αναμορφώθηκε –κατά

περίπτωση- σύμφωνα με την παρ.10 του αρθ.48 του Ν.4685/2020 και των σχετικών

εγκυκλίων και οδηγιών του ΥΠΕΝ, συνολικής έκτασης 23.625,05 στρεμμάτων, στον ειδικό

διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας

του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ). Τα όρια κάλυψης του

δασικού χάρτη εκτείνονται και σε περιοχές πέραν των διοικητικών ορίων του ως

άνω δήμου, καλύπτοντας περιοχές/ τμήματα άλλων διοικητικών διαιρέσεων.

Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός

ορθοφωτοχάρτης (έτους 1945), που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων,

που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι

περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, σε εφαρμογή της (11) σχετικής, οι οποίες

εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με το αρχείο που μας

εστάλει από το ΥΠΕΝ.

Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του

αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του

εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την

04/06/2021 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 16/09/2021

ημέρα Πέμπτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία

παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας

υποβολής αντιρρήσεων είναι η 06/10/2021 ημέρα Τετάρτη.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την

αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της

ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης

αλλαγής χρήσης αυτών.

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και

ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και

δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους

εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη

δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη

δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα

διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα

νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται

η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό

τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.

“Ελληνικό Κτηματολόγιο”

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ),

με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.

 Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών

συντεταγμένων των κορυφών τού πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας

αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.

 Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το

ύψος τού οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή,

όπως έχει καθοριστεί με την Κ.Υ.Α. της περίπτωσης (4) ανωτέρω.

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση

απαράδεκτη.

Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:

α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού

περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως

ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις πουεμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου

31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει.

β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης,

αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού και του αναδασμού,

οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την

παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε

περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους

αναρτημένους δασικούς χάρτες.

δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία

του άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους

δασικούς χάρτες.

ε) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του

άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).

στ) που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

ζ) που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της

παρ.1 του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ με την

αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα

συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α΄) ή της

υπηρεσίας εποικισμού (περ. β΄ ή γ΄) αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η

τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε΄ υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης

αίτησης, εκκρεμούσας πράξης ή αντίρρησης στις επιτροπές του άρθρου 10 της

διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 998/1979.

Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να αποστείλουν

στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που

απαιτούνται για την υποβολή της ατελούς αντίρρησης, παραθέτοντας τους λόγους της

ατέλειας και επιπλέον σε ψηφιακή μορφή το πολύγωνο/γεωτεμάχιο της έκτασης της

οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: syadxparnithas

@attica.gr , Δασαρχείο Πάρνηθας, προκειμένου η υποβολή της αντίρρησης

αυτής, μέσω του δικτυακού τόπου, να πραγματοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, από το

προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, και για όσο διάστημα ισχύουν

τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το ΣΥΑΔΧ στο Δασαρχείο

3 από 5

Πάρνηθας , τηλ. 210-2434061-3, τηλεομοιοτυπία 210-2434064 , δύναται να δέχεται

κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.

 Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών

δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τού ενδιαφερόμενου στην

έκταση, που αφορά η αντίρρηση.

Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή.

Στοιχεία που αφορούν διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της

64663/2956/03.07.2020 απόφασης Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773), μπορούν να

υποβάλλονται, ως πρόδηλα σφάλματα, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό

Κτηματολόγιο” https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx και ο

φάκελος να αποστέλλεται στην Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, Αγ .Ιωάννου

65& Ελευθερίας 2, Τ.Κ.153 42 Αγ. Παρασκευή. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται,

υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται

αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή τού ειδικού τέλους καθώς και τη θεμελίωση τού

έννομου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση, αποστέλλονται το αργότερο

εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη

μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη, στη διεύθυνση:

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 142 Αχαρνές, Τ.Κ.:136-71, στην έδρα του Δασαρχείου

Πάρνηθας. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού

ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.

Στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη γίνεται, επίσης, ενημέρωση για

το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο

υποβολής των αντιρρήσεων, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00

μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων,

κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας

υγείας (13 σχετικό).

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, από την ανάρτηση τού

οικείου δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές τού άρθρου 10 του ιδίου νόμου

καθίστανται αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδικών,

βραχωδών ή πετρωδών. Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις στα οικεία

Δασαρχεία για εφαρμογή του άρθρου 14 ν. 998/1979, καθώς και για τις υποθέσεις που

εκκρεμούν στις επιτροπές τού άρθρου 10 παρ. 3 στην ανωτέρω διαδικασία, οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσειςκατά τού περιεχομένου τού

αναρτημένου δασικού χάρτη (περίπτωση ε΄ εξαίρεσης καταβολής ειδικού τέλους).

Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία του

θεωρημένου δασικού χάρτη δ/ε Άνω Λιοσίων δήμου Φυλής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945» σε μορφή shapefiles

(05_ANATTK14_DX.shp & 05_ANATTK14_45.shp).

Η παρούσα αποστέλλεται στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την ψηφιακή ανάρτησή της στην

ιστοσελίδα του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.

Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες τού

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Επίσης, η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται στον χώρο ανακοινώσεων

της Υπηρεσίας μας, του Δασαρχείου Πάρνηθας και στα δημοτικά ή τοπικά ή διαμερισματικά

καταστήματα του δήμου Φυλής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Αναστάσιος Καλπαξίδης

Δασολόγος

 

Π ΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστ. Δασών

& Αγροπεριβάλλοντος Δ/νση Δασικών έργων

& Υποδομών

Τμήμα Δασολογίου Απογραφής

και θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου

Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ. 115 20 Ιλίσσια, ΑΘΗΝΑ

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μεσογείων 288

Τ.Κ. 155 62, Αθήνα

Κοινοποίηση:

 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γραφείο Συντονιστή

Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διεύθυνση Πληροφορικής (Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

 1. Δασαρχείο Πάρνηθας

(Για την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και την ευρεία δημοσιοποίησή της σε όλες τις Δημοτικές

και Τοπικές Κοινότητες, με αποδεικτικό επίδοσης το πρωτότυπο του οποίου θα υποβληθεί στην Υπηρεσία

μας).

Λεωφ. Θρακομακεδόνων 142, Τ.Κ. 136 71 Αχαρνές

 1. Δήμο Φυλής (δ/ε Άνω Λιόσια)

(Με μέριμνα για τη δημοσιοποίησή της στους χώρους των γραφείων των Δημοτικών και Τοπικών

Κοινοτήτων, ως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις)

Πλατεία Ηρώων 1, Τ.Κ.133 41 Α. Λιόσια

 1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε (συν/νο ψηφιακό αρχείο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45 Αθήνα

 1. ΥΠ.Α.Α.Τ. – Δ/νση Πολιτικής Γης (συν/νο ψηφιακό αρχείο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αχαρνών 2, Τ.Κ. 101 76 Αθήνα

 1. Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών – Αν. Αττικής (συν/νο ψηφιακό αρχείο με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο)

Φερρών 24, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα