Τον Δήμο της Δυτικής Αττικής επέλεξε συμβολικά η νέα περιφερειακή διοίκηση Νίκου Χαρδαλιά για τη δεύτερη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, όπου τη Δυτική Αττική εκπροσωπούν ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι Αντιπεριφερειάρχες Ελευθέριος Κοσμόπουλος, Κλεάνθης Βαρελάς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Τσουκαλάς και Γιώργος Τάτσης.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  στις 31/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., είναι τα παρακάτω θέματα:

Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: της
παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει, θα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου
Ασπροπύργου (Ταχ. Διεύθυνση: Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος), με τα παρακάτω θέματα:


Α. Αιτήσεις – Αναφορές
Β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού»,
σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Αθλητισμού»,
σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την υποστήριξη του Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Ολυμπιακής Κατηγορίας LASER Ανδρών- Γυναικών –
Πανευρωπαϊκή Πρόκριση στην Ολυμπιάδα του Παρισιού που διοργανώνεται από το
Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου το χρονικό διάστημα 16-23 Φεβρουαρίου 2024.
4. Ορισμός εκπροσώπων στα Συμβούλια Χρηστών Λιμένων Περιφέρειας Αττικής.
5. Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Αττικής στα Κέντρα Πρόληψης κατά των
εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας (ΚΕ.Π.Ε.Ν.).
6. Λήψη απόφασης για εξαίρεση Ειδικής Συμβούλου από τον περιορισμό άσκησης
ελευθέριου επαγγέλματος.
7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 480/2023 (ΑΔΑ: 9Υ367Λ7-Α5Ο) απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για
προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2024
(Πρόγραμμα προμηθειών-παροχής υπηρεσιών έτους 2024)», ως προς το ποσό της
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης του ΚΑΕ 0873.
8. Έγκριση σκοπιμότητας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 31.020,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την παροχή κινητής τηλεφωνίας στα όργανα –
στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
9. Ορισμός των αναλογούντων στην Περιφέρεια Αττικής μελών και συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά».
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εκπόνηση κτιριοδομικών,
περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών Μελετών για την κατασκευή υπόγειου χώρου
στάθμευσης στον Φλοίσβο» (ΠΕΤ: 2308986526).
Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων και μέχρι τη δημοσίευση σε φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) των αρμοδιοτήτων των Αντιπεριφερειαρχών και των Εντεταλμένων
Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Αττικής θα είναι ο Περιφερειάρχης.