Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας πρωτοποριακή έρευνα για την ψηφιακή χαρτογράφηση της αγροτικής γης στην Αττική

Γ. Πατούλης: « Δημιουργούμε ένα χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο για την βιώσιμη διαχείριση της γης και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην Αττική μας»

 

Την εκπόνηση μιας πρωτοποριακής για την χώρα μας έρευνας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή βάση δεδομένων και ψηφιακών χαρτών της γεωργικής γης της Περιφέρειας Αττικής, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατόπιν της υπογραφής της σχετικής προγραμματικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον Πρύτανη του ΓΠΑ κ. Σπ. Κίντζιο, παρουσία και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ιορδ. Χατζηπαυλίδη.

 

Η έρευνα αφορά στην «Ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας προσέγγισης με μοντελοποίηση και δημιουργία πακέτου ψηφιακών- γεωχωρικών εργαλείων για την διαβάθμιση της γεωργικής γης σε ποιότητες παραγωγικότητας και την κατάταξη της σε κατηγορίες παραγωγικότητας», με χρηματοδότηση με ίδιους πόρους από την Περιφέρεια Αττικής και προϋπολογισμό που ανέρχεται στο πόσο των 74.400,00 ευρώ.

Η ψηφιακή αποτύπωση σε ψηφιακούς χάρτες του συνόλου της αγροτικής γης της Περιφέρειας Αττικής, με σαφή διαχωρισμό και κατηγοριοποίησης της παραγωγικότητας τους σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, θεωρείται απαραίτητο σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο για την ορθή και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού πόρου της γης και κατ΄ επέκταση για την υλοποίηση κάθε αναπτυξιακού στόχου του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Επιπλέον αυτό θα επιταχύνει όλες τις διοικητικές διαδικασίες διευκολύνοντας την πραγματοποίηση επενδύσεων και μεγάλων έργων.

Το πρόγραμμα θα εκπονηθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς διαθέτει την εξειδικευμένη επιστημονική στελέχωση και τεχνογνωσία, ενώ ο σχεδιασμός συλλογής των δεδομένων και η δημιουργία της γεωχωρικής βάσης δεδομένων, θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια, με τρόπο ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη πληροφορία που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της.

Επίσης, το μοντέλο που θα αναπτυχθεί θα είναι δυναμικό και θα μπορεί να προσαρμοστεί στο μέλλον σε κάθε μεταβολή των παραγόντων που επηρεάζουν τον χαρακτηρισμό της παραγωγικότητας της γεωργικής γης.

 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, επισημαίνει σχετικά:

 

« Η Περιφέρεια Αττικής, ως συνεχής αρωγός της επιστημονικής κοινότητας και της έρευνας, στηρίζει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης νέων καινοτόμων και πρωτοποριακών εργαλείων. Με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, δημιουργούμε ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, μέσω του οποίου θα διευκολυνθεί η ορθή και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού πόρου της γης και η περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Αττικής μας».

 Η χρησιμότητα της ψηφιακής χαρτογράφησης της αγροτικής γης

Η χαρτογράφηση της αγροτικής γης θα αποτελέσει μεταξύ άλλων:

  1. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία των Επιτροπών ΠΕΧΩΠ
  2. Ένα απαραίτητο διοικητικό εργαλείο στην ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των επενδυτών στην υπηρεσία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
  3. Ένα εργαλείο βιώσιμης διαχείρισης του αγροτικού χώρου της Περιφέρειας Αττικής στην υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας
  4. Ένα χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο Χωροταξικού Σχεδιασμού στην υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή ένα εργαλείο σχεδιασμού του συνόλου των ενεργειών οργάνωσης, ρύθμισης και συντονισμού των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου βιώσιμης ανάπτυξης, που θα εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ αστικού-αγροτικού τοπίου, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
  5. Ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία της αγροτικής γης και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας.