Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2025 όλοι οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης (Δήμοι, Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης, που το εφαρμόζει από 1/1/2019) υποχρεούνται να εφαρμόσουν το νέο Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ. 54/2018), που βασίζεται στα διεθνή και τα υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS & EPSAS).

Ο πρώτος ελληνικός Δήμος που καινοτόμησε και το εφάρμοσε πιλοτικά, ώστε να προετοιμαστεί από τώρα για το άμεσο μέλλον και να μεταβεί ομαλά χωρίς απρόοπτα στην υποχρεωτική πλήρη εφαρμογή του, είναι ο Δήμος Φυλής.

Κάθε Δήμος ή δημόσιος φορέας που αποφασίζει, όπως ο Δήμος Φυλής, να εφαρμόσει πιλοτικά τα νέα πρότυπα, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή προσαρμογή του στο νέο θεσμικό πλαίσιο, προχωρά νωρίτερα στην διαμόρφωση ενός λειτουργικού σχεδίου μετάπτωσης, εντοπίζει εγκαίρως θέματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ενισχύει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, την αποτελεσματική διοίκηση και την ορθολογική διαχείριση.

Τι περιλαμβάνει το νέο Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ.54/2018);

Το νέο Λογιστικό Πλαίσιο:

  • Περιλαμβάνει ένα ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο Λογαριασμών τόσο για τον Προυπολογισμό, όσο και τη Γενική Λογιστική
  • Καταργεί την Αναλυτική Λογιστική, που εφαρμοζόταν μέχρι τώρα.
  • Εισάγει νέα Διοικητική Ταξινόμηση
  • Εισάγει νέες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ή νέα δομή για τις προϋπάρχουσες (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις).
  • Εισάγει νέες λογιστικές πολιτικές και θέτει νέα κριτήρια για την αναγνώριση λογιστικών γεγονότων & στοιχείων στις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, όπως για παράδειγμα στις επιχορηγήσεις, στον χαρακτηρισμό & αναγνώριση των εσόδων, στα έργα υπό εκτέλεση, στην αναγνώριση άυλων παγίων και στα ενσώματα πάγια.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στον Δημόσιο Τομέα.

Όπως αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Έκθεσή του επί του Κρατικού Απολογισμού και του Ισολογισμού 2021 «πρόκειται για ένα σημαντικό εγχείρημα το οποίο, μέσω της μετάβασης στην πλήρη εφαρμογή λογιστικής δεδουλευμένης βάσης, αποσκοπεί στον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών με ομοιόμορφο τρόπο, την αληθή και ορθή απεικόνιση της οικονομικής και περιουσιακής διάρθρωσης όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, την ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητάς τους, την άντληση αξιόπιστων πληροφοριών για αξιοποίηση είτε από τις υπηρεσίες είτε από τους διεθνείς οργανισμούς, την εξαγωγή δεδομένων βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 2010), καθώς και την απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε είδους ελέγχων.

Συμπερασματικά, μέσω της μεταρρύθμισης αυτής θα αναβαθμισθεί ουσιωδώς η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχουν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στους πολίτες και τους αντιπροσώπους τους (Βουλή), στους παρόχους πόρων (φορολογούμενοι, επενδυτές, δανειστές κ.λπ.) αλλά και τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους. Με τον τρόπο αυτό, η χρηματοοικονομική λογιστική αναδεικνύεται σε σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων από αυτούς που επωμίζονται την ευθύνη για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας εν γένει»

«Ως εκ τούτου, ενόψει και της καθυστέρησης που έχει ήδη διαπιστωθεί, θα πρέπει οι σχετικώς αναλαμβανόμενες δράσεις (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι κ.λπ.) να είναι τέτοιας έντασης και έκτασης ώστε να μπορεί να διασφαλισθεί η τήρηση της 1ης.1.2025 ως ημερομηνίας όπου η Κεντρική Διοίκηση θα έχει υιοθετήσει και θα εφαρμόζει πλήρως το νέο λογιστικό πλαίσιο (Π.Δ. 54/2018)» Ελεγκτικό Συνέδριο, Έκθεση επί του Απολογισμού και του Ισολογισμού (2021)