Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις παραλίες Αλεποχωρίου, Ψάθας και Πόρτο Γερμενό που επιθυμούν να ενοικιάσουν τμήμα του αιγιαλού για να τοποθετήσουν ομπρέλες και ξαπλώστρες ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο Δήμο λήγει στις 31 Μαρτίου 2019. Μετά από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να απευθύνονται στη Γενική Δ/νση Δημ. Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής  ,Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας , Νικήτα 15, Πειραιά 18531, Υπεύθυνοι:  κα Γέραλη Ελένη,  κα Κοντογιάννη      Δέσποινα, τηλ. : 213 211 8642 , 213 211 8645

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα:

  1. Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας στο οποίο θα αποτυπώνεται η πρόσοψη του καταστήματος καθώς και ο προς παραχώρηση χώρος του αιγιαλού με αναγραφή των συντεταγμένων των κορυφών του στο σύστημα του διαγράμματος και ΕΓΣΑ ’87 και υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ Α.Ε. (σε καθορισμένο αιγιαλό) ή
  2. υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, στο οποίο θα αποτυπώνεται η πρόσοψη του καταστήματος καθώς και ο προς παραχώρηση χώρος του αιγιαλού με αναγραφή των συντεταγμένων των κορυφών του  σε ΕΓΣΑ ’87 (σε μη καθορισμένο αιγιαλό).
  3. Συμβόλαιο αγοράς ή συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου όπου στεγάζεται το κατάστημα.
  4. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος από τον οικείο Δήμο.
  5. Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και τυχόν τροποποιήσεις.
  6. Καταστατικό της εταιρείας όπου φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, με τα αντίστοιχα ΑΦΜ.
  7. Πρόσφατες φωτογραφίες της πρόσοψης του καταστήματος καθώς και του χώρου του αιγιαλού του οποίου αιτείται η παραχώρηση.
  8. Υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει ότι:
  • στον προς παραχώρηση χώρο δεν υφίστανται παράνομα έργα και οποιοδήποτε άλλο δομικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 345 του Κώδικα Πολεοδομικά Νομοθεσίας και
  • δεν έχουν καταλάβει τον προς παραχώρηση χώρο του αιγιαλού και δεν θα τον καταλάβουν μέχρι την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, υπεύθυνος κ. Καλαμπόκης Βασίλης  τηλ 213 20 14 933