Σύμφωνα με το Νόμο 4712, ΦΕΚ Α΄146/29-7-2020, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουλίου, ρυθμίζεται η ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού και για την ομαλή εξέλιξη της ναυπήγησης διατίθεται το ποσό των 3.375.000€.

Ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Γιώργος Κώτσηρας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τη διαδικασία μεταβίβασης των Ναυπηγείων Ελευσίνας και βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, καθώς και με τους εργαζομένους των Ναυπηγείων Ελευσίνας, ώστε να βρεθεί επωφελής λύση για τη λειτουργία των ναυπηγείων και τη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία θα μπορέσουν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και με αυτόν τον τρόπο, σταδιακά, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας θα ξαναμπούν σε τροχιά ανάπτυξης υπό τη νέα τους ιδιοκτησία, βοηθώντας έτσι και τη γενικότερη πρόοδο της Δυτικής Αττικής. Όπως τόνισε και ο Υπουργός στόχος μας είναι η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία να πάρει ξανά μπρος και να παράσχει πολλές θέσεις εργασίας.»

 

Συγκεκριμένα η τροπολογία:

Άρθρο 80

Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού

Στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α’ 10) προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

«11. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (3.375.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθμ. 6, που έχει ήδη παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό, και του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθμ. 7. Ειδικότερα, η καθέλκυση του ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 7, θα πρέπει να εκτελεστεί εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης των ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στην εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την 1η Ιουλίου 2020, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματος του, είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση υπ’ αριθμ. 001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και το άρθρο 67 του ν. 4688/2020 (Α’ 101) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Σεπτέμβριο 2020.»