Η δράση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έξυπνη Μεταποίηση» παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Δημαρχείο Ελευσίνας, την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και με συντονισμό του Α’ επιλαχόντος βουλευτή ΝΔ Σταμάτη Πουλή.

Σταμάτης Πουλής: «Δίψα των πολιτών της Δυτικής Αττικής για πρόοδο»

Η δράση υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στοχεύει στις πολύ μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την είσοδο σε τροχιά βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης.

Τι είναι το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση»;

Η δημόσια ενίσχυση ξεπερνάει τα 73 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 70% θα διατεθεί σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 30% θα διατεθεί στις μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις. Από το σύνολο του προϋπολογισμού που θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες και το 20% στις νέες επιχειρήσεις.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος της δράσης είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

– Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis).

– Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κ.λπ.

– Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης. Ειδικότερα:

– Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

– Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

Υποβάλλεται έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσότερων προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης, απορρίπτονται όλες.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

Οι αιτήσεις για τη νέα δράση που αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ξεκινούν στις 23 Νοεμβρίου.

– Μηχανολογικός εξοπλισμός (έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ).

– Δαπάνες για κτίρια (έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ).

– Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών, εγκαταστάσεις που θα συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G (έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών).

– Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού (έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ).

– Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ).

– Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 (έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ).

– Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο (έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000 ευρώ έως 6.000.000 ευρώ. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως 75% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την περιοχή επένδυσης και το είδος της δαπάνης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως έξι μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν μήνα πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Αναλυτικά στοιχεία της προκήρυξης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ggb.gr/.

Αιτήσεις υποβάλλονται από 23/11/2022 έως και 23/1/2023.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το παρών έδωσαν και τοποθετήθηκαν σχετικά με τη δράση, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου, η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας Θωμαΐς Ευτυχίδου, η συντονίστριας Task Force δράσεων RRF της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Κατερίνα Οικονόμου, καθώς και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Ν. Στασινός.

Μεταξύ άλλων, ο Σταμάτης Πουλής σημείωσε: «Η συμμετοχή στη σημερινή εκδήλωση καταδεικνύει τη δίψα των πολιτών της Δυτικής Αττικής για πρόοδο και τη διάθεση της τοπικής κοινωνίας να τρέξει το επόμενο διάστημα ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος. Η Δυτική Αττική παράγει το μεγαλύτερο μέρος του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας, αποτελεί κέντρο μεταφορών και logistics, ενώ σημαντική είναι η δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα του πολιτισμού και του θεματικού τουρισμού. Ταυτόχρονα όμως, η Δυτική Αττική αντιμετωπίζει προβλήματα ανεργίας, παραβατικότητας και υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Προβλήματα που οφείλονται σε λανθασμένες οριζόντιες πολιτικές του παρελθόντος και που μπορούν να επιλυθούν μέσω της ανάπτυξης. Η σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο Υπουργός Ανάπτυξης προσωπικά, φροντίζουν ώστε στη Δυτική Αττική να προχωρήσουν σημαντικά έργα τα οποία θα δώσουν προοπτική και θα κρατήσουν τα νέα παιδιά στον τόπο μας. Σε αυτό τον στόχο συμβάλλει και η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» του Ταμείου Ανάκαμψης».

Παίρνοντας το λόγο, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ελευσίνας, τους Προέδρους των Επιμελητηρίων και τον κ. Πουλή, τονίζοντας ότι «ο Σταμάτης, ως βασικός μου συνεργάτης, φρόντισε ώστε να έρθει όλη η Δυτική Αττική σε άμεση επαφή με το Υπουργείο για να προχωρήσουμε έργα». Τόνισε επίσης, ότι «η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Economist, είναι πρωταθλήτρια χώρα στον κόσμο σε ότι αφορά στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, ενώ σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η χώρα μας το 2021 πέτυχε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων και αναμένεται να έχουμε καλύτερη επίδοση το 2022. Η Δυτική Αττική είχε μείνει πίσω τα προηγούμενα χρόνια, ως εκ τούτου χρειάζεται περισσότερη μέριμνα από το κράτος και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τοποθετεί την περιοχή στην πρώτη ταχύτητα, με έργα».