Στην προμήθεια έξυπνων υποσυστημάτων οικονομικής παρακολούθησης των εσόδων του, προχωρά ο Δήμος Ελευσίνας μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Είχε προηγηθεί η ισχυρή σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2020, μετά από έλεγχο που διενήργησε για την οικονομική χρήση του έτους 2017.

Όπως φάνηκε από την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Ελευσίνας όλα τα προηγούμενα χρόνια, είχε σημαντική απώλεια εσόδων ως απόρροια εγγενών αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ενώ ταυτόχρονα, δεν υπήρχαν οι εσωτερικές δικλίδες των διαδικασιών οικονομικής πληροφόρησης και κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.

Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν αφενός ο Δήμος να χάνει έσοδα και αφετέρου στο πλαίσιο της δημόσιας διακυβέρνησης, να μην υπάρχει η απαραίτητη λογοδοσία και διαφάνεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προς ενημέρωση των δημοτών.

Πλέον, με τα νέα συστήματα που εγκαθίσταται, ο Δήμος Ελευσίνας όχι μόνο αναβαθμίζει τα λογισμικά του συστήματα αναφορικά για παράδειγμα τα τέλη Κοιμητηρίου ή τα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά κάνει ένα γενναίο βήμα οικονομικής διαφάνειας και λογοδοσίας. Έτσι αντί της χρήσης του απλογραφικού συστήματος (ταμειακή βάση), θα υπάρχει διπλογραφικό (δεδουλευμένη βάση), διασφαλίζοντας τη σωστή οικονομική πληροφόρηση και τη δημόσια λογοδοσία.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Νίκο Βιλλιώτη, οι πρωτοβουλίες αυτές «αναβαθμίζουν μηχανογραφικά τις οικονομικές υπηρεσίες, εξασφαλίζουν την εισπραξιμότητα του Δήμου και, το κυριότερο, διασφαλίζουν τη διαφάνεια της διαδικασίας σε όλα τα στάδια προς όφελος όλων».