Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με γνώμονα πάντα το συμφέρον της αγοράς και της κοινωνίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία έγγραφης ενημέρωσης των μελών του για την διαδικασία  διασφάλισης της φήμης, δηλαδή της άϋλης εμπορικής αξίας των επιχειρήσεων, προτρέποντας για την κατοχύρωση του τυχόν χρησιμοποιούμενου διακριτικού τίτλου.

Στην προαναφερθείσα ενημέρωση ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Βουτσινάς μεταξύ άλλων  επισημαίνει:

« Είναι αναγκαία η καταχώρηση του διακριτικού τίτλου (δ.τ.) της επιχείρησης, εφόσον υφίσταται, για τους κάτωθι λόγους:

  • Διασφάλιση της μοναδικότητας του διακριτικού τίτλου της επιχείρησής σας.
  • Προστασία της φήμης της επιχείρησής σας από την εκμετάλλευση του (δ.τ.) από κακόβουλους τρίτους.
  • Αποτροπή κινδύνου σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού σας από ομοειδείς επιχειρήσεις.
  • Διευκόλυνση δικαστικής διεκδίκησης του δικαιώματος χρήσης του (δ.τ.).

Ειδικότερα, στον νέο Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄71/07-04-2022) προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων στο οποίο καταχωρίζονται οι μοναδικές επωνυμίες και οι μοναδικοί διακριτικοί τίτλοι όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική και οικονομική δραστηριότητα. Πλέον το εν λόγω Μητρώο θα είναι ενιαίο για όλη την χώρα και θα διασυνδέεται μεταξύ άλλων με το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου που έχει ήδη κατοχυρωθεί ως σήμα. Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων στο εν λόγω Μητρώο με την παράλληλη απόδοση ΚΑΔ (άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4919/2022). Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τους σκοπούς τήρησης του προαναφερόμενου Μητρώου, τους κανόνες σχηματισμού της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και τη διαδικασία δέσμευσης ανατρέξετε στα άρθρα 53-55 του Ν. 4919/2022. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πλέον η δέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου έχει ισχύ για το σύνολο της Επικράτειας, ενώ δεν θα δύναται να κατοχυρώσετε επωνυμία και διακριτικό τίτλο ήδη εγγεγραμμένων υπόχρεων στο ως άνω Μητρώο, αλλά ούτε και διακριτικό τίτλο που αποτελεί εμπορικό σήμα άλλης επιχείρησης. Εξαιτίας της πανελλαδικής εμβέλειας της κατοχύρωσης, θα πρέπει να σπεύσετε άμεσα σε διαδικασίες καταχώρισης του διακριτικού τίτλου σας (ταμπέλα), εφόσον διατηρείτε/έχετε, ώστε να επιτευχθεί τόσο η προφύλαξη του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης όσο και να αποτραπεί η πιθανότητα εκμετάλλευσης της φήμης της επιχείρησής από έτερη επιχείρηση ή τρίτους.

Ο διακριτικός τίτλος αποτελεί ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα του καταστήματος ή της επιχείρησης, που την εξατομικεύει και διακρίνει ονομαστικά στις συναλλαγές, ενώ η χρήση του είναι προαιρετική, με την έννοια ότι η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί χωρίς να έχει διακριτικό τίτλο. Να επισημανθεί ότι, ο διακριτικός τίτλος, ως ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησης ή του εμπορικού καταστήματος της διαφοροποιείται, κατοχυρώνεται και προστατεύεται αυτόνομα από τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα (εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα, domain name κ.α.). Να επισημανθεί ότι το δικαίωμα στο διακριτικό τίτλο αποκτάται κατά το ουσιαστικό σύστημα με κριτήριο την αρχή της προτεραιότητας ως προς την πραγματική χρησιμοποίηση τους στις συναλλαγές, η δε προβλεπόμενη καταχώρηση αυτού έχει δηλωτικό χαρακτήρα και στηρίζει μαχητό τεκμήριο, ότι εκείνος που προηγήθηκε χρονικά είναι ο πραγματικός δικαιούχος (άρθρο 53 παρ. 3 του ν. 4919/2022).

Η προσβολή του διακριτικού τίτλου συντελείται είτε μόνο με την αμφισβήτηση του δικαιώματος είτε με τη χρήση του από άλλον με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να παραπλανηθεί το καταναλωτικό κοινό. Σε περίπτωση παράνομης προσβολής διακριτικού τίτλου ο φορέας αυτού (επιχείρηση) έχει τα εξής δικαιώματα:

  • αξίωση για άρση της παράνομης προσβολής και για παράλειψη της στο μέλλον, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προσβολέα,
  • αποζημίωση για την αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας(π.χ. διαφυγόντα κέρδη) που προκλήθηκε από προσβολή διακριτικού γνωρίσματος και
  • εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, εφόσον συντρέχει και υπαιτιότητα του προσβολέα, εάν δηλαδή αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι από την παράνομη ανταγωνιστική χρήση από τον ίδιο συγκεκριμένης ένδειξης ως διακριτικού γνωρίσματος, μπορούσε να προκληθεί σύγχυση με το διακριτικό γνώρισμα του δικαιούχου.

Στα πλαίσια λοιπόν της παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα μέλη μας  και με δεδομένο ότι η προστασία ενός διακριτικού γνωρίσματος που χρησιμοποιείται άτυπα στις συναλλαγές προστατεύεται μόνο μέσω επίπονης δικαστηριακής διαδικασίας απόδειξης της καθιέρωσης του πέραν πάσης αμφιβολίας στις συναλλαγές, κρίνεται σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε, τη διαδικασία καταχώρησης διακριτικού τίτλου στο Επιμελητήριο ».