Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα  18:00  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση – Ενημέρωση επί του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 181/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Συζήτηση – Ενημέρωση για την μετεγκατάσταση Φυλακών στον Δήμο Ασπροπύργου.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Δημοτικού Κοιμητηρίου».
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση έναρξης εφαρμογής του πρωτοκόλλου αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου χαμηλού κατασκευαστικού έργου (ΓΕΦΥΡΑΚΙ) εντός του ρέματος «ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ», την συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης του καθώς και τον ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για την υλοποίηση της κατεδάφισης.
 5. Λήψη απόφασης του υπολογισμού της περιόδου επαναφοράς παροχής σχεδιασμού εκατό (100) ετών σε ότι αφορά την «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος Σαρανταπόταμου σε μη οριοθετημένα τμήματα Δ.Ε. Μαγούλας.
 6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2017».
 7. Συγκρότηση της Επιτροπής Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ελευσίνας.
 8. Συγκρότηση της Επιτροπής Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ελευσίνας.
 9. Ορισμός μελών της Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης αξίας μικρότερης του 1.000.000,00 € (άρ. 61 παρ.1 εδαφ. α,β του Ν. 4257/14).
 10. Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μεγαλύτερης του 1.000.000,00 € (αρ. 61 παρ. 1 εδαφ. α,β του Ν. 4257/14).
 11. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου για την αγορά ή την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 186, 190 & 191 του Ν. 3463/2006.
 12. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου (αρ. 7 του Π.Δ. 270/81)
 13. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά Πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου (αρ. 1 του Π.Δ. 270/81).
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Αστικής Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (αρ. 7 παρ. 8 του Ν. 2307/95).
 15. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου (αρ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06).
 16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας στον Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας «Το Αδράχτι», για την τέλεση των μαθημάτων παραδοσιακών χορών.
 17. Επί αιτήματος Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου για παραχώρηση χρήσης μέρους Δημοτικού Χώρου.

 

Τα θέματα συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας συζητούνται τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Ιουλίου 2019 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
 3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 και της έκθεσης πεπραγμένων της ΚΕΔΕ.
 4. Tροποποίηση της υπ.αριθμ.πρωτ. 11448/29-7-2019 σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
 5. Tροποποίηση της υπ.αριθμ. 236/19 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: « Aνάπλαση Πλατείας Ηρώων του Δήμου Ελευσίνας».
 6. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 247/19 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: « Aμοιβή γραφείου μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης».
 7. Έγκριση ή μη των υπ.αριθμ. 1& 2/2019 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών που αφορούν στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την « Προμήθεια Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων Έργου» – Υποομάδα Δ1 (ηλεκτροκίνητο όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα) καθώς και στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 8. Έγκριση ή μη των υπ.αριθμ. 1& 2/2019 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών που αφορούν στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την « Προμήθεια Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων Έργου» – Υποομάδα Δ2 (ηλεκτροκίνητο όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα) καθώς και στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 9. Έγκριση ή μη των υπ.αριθμ. 1 & 2 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων/Προμηθειών που αφορούν στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την « Προμήθεια μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου – Υποομάδα Ε5 (Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής ) καθώς και στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

10.Eγκριση της υπ.αριθμ. 1637/19 απόφασης Δημάρχου που αφορά την συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Ελευσίνας , Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Συλλόγου «Το αδράχτι» εκδήλωσης « Λάσκεια 2019» σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

11.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.719,88 € για την πραγματοποίηση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ) ο.ε. 2019 για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Παπαφλέσσα στην περιοχή –Πάτημα- της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

12.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.905,80 € για την πραγματοποίηση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ) ο.ε. 2019 για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Μελετίου Αδάμ της Δ.Ε. Μαγούλας.

13.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 72,74 € για την πραγματοποίηση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ) ο.ε. 2019 για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό  Ηρ. Τάχα της Δ.Ε. Ελευσίνας.

14.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 72,74 € για την πραγματοποίηση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ) ο.ε. 2019 για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Ηροδότου της Δ.Ε. Ελευσίνας.

15.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 73,94 € για την πραγματοποίηση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ) ο.ε. 2019 για την αποζημίωση του Δήμου προς την ΔΕΔΔΗΕ λόγω βλάβης στο δίκτυό του.

16.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 336,06 € για την πραγματοποίηση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ) ο.ε. 2019 για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην πάροδο της οδού Ζ.Καλαθά της Δ.Ε. Ελευσίνας.

17.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.720,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης επιχορήγησης του Μουσικού Συλλόγου Φιλαρμονικής Ελευσίνας – Νέος Ορφέας 2008.

 1. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.210,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαμονής και ημερήσια έξοδα αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Δ/νσης Οικονομικών κου. Κουκουναράκη και της ειδικής συμβούλου του Δημάρχου στον «Τομέα της Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων » κας. Μακρή , για την συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δήμων & Περιφερειών η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 10 Οκτωβρίου 2019 καθώς και στην ετήσια εκδήλωση

δικτύωσης στο πλαίσιο της συνδρομητικής υπηρεσίας με την EuroConnect στις 8

Οκτωβρίου 2019 στις Βρυξέλλες.

19.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 540,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου κ.κ. Π. Γεωργουλέα & Αν. Χρηστίδη, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Kick-off meeting στην πόλη Clermont της Γαλλίας από τις 23/9/2019 έως και τις 26/9/2019 στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III (2014-2020) με τίτλο “ Urban Energy Pact – Urb – En Pact ”.

20.Oρισμός υπολόγου και έγκριση έκδοση εντάλματος προπληρωμής , λόγω αδυναμίας έκδοσης κανονικού εντάλματος ως απρόσφορου για την δαπάνη συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου μας στο Kick-off meeting στην πόλη Clermont της Γαλλίας στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III (2014-2020) με τίτλο “ Urban Energy Pact – Urb – En Pact ”.

21.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης της κληρονομιάς του Βασιλείου Παππά προς το Δήμο Ελευσίνας.

22.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της με ΓΑΚ 1081/2019 και ΕΑΚ 14/2019 αγωγής την οποία άσκησαν οι υπάλληλοι κ.κ. Ιορδάνη, Κουρτέση κλπ ( σύνολο 20 άτομα) κατά του Δήμου Ελευσίνας.

23.Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα.

24.Διαγραφή οφειλής.