Ακολουθώντας την παρακάτω εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος θα είναι ανοιχτοί και θα λειτουργήσουν την εορτή των Θεοφανείων.

Αγιασμοί θα γίνουν εντός των Ιερών Ναών όπου προβλέπονται και πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα που ορίζουν οι ειδικοί ιατροί, αποστάσεις, μάσκες και ορισμένος αριθμός ατόμων ανά τετραγωνικό κάθε ναού. Έπειτα αγιασμό θα μπορούν να πάρουν οι πιστοί στο προαύλιο του κάθε ναού.

Ακολουθεί η εγκύκλιος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 4ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἐξήτασε τά νέα δεδομένα ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τήν ἐντός αὐτῶν παρουσίαν τῶν πιστῶν κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων, κατόπιν τῶν αἰφνιδιαστικῶν κυβερνητικῶν ἀνακοινώσεων τοῦ Σαββάτου 2ας Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., περί προληπτικῆς αὐστηροποιήσεως τῶν μέτρων ἐν ὄψει τοῦ ἀνοίγματος τῶν σχολικῶν μονάδων, καί λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν ὅτι κατά τάς ἑορτάς τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί τάς λοιπάς ἡμέρας τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου εἰς τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μερίμνῃ τῶν κατά τόπους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καί τῶν εὐλαβῶν Κληρικῶν, ἐτηρήθησαν ἅπαντα τά προβλεφθέντα ὑγιειονομικά μέτρα διά τόν περιορισμόν τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τά ἑξῆς:
1. Δέν συναινεῖ εἰς τά νέα κυβερνητικά μέτρα ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐμμένει εἰς ὅσα συνεφωνήθησαν ἀρχικῶς μετά τῆς Πολιτείας καί ἐντέλλεται οἱ Ἱεροί Ναοί νά παραμείνουν ἀνοικτοί διά τήν συμμετοχήν τῶν πιστῶν εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τόν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν τελεσθησόμενον Ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων, ὡς εἶχε συμφωνηθῆ καί ἀποτυπωθῆ εἰς τήν Κ.Υ.Α. ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/15.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5509).
2. Ἡ παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων θά εἶναι σύμφωνος πρός τήν ἀναλογίαν τοῦ ἑνός (1) προσώπου ἀνά δεκαπέντε (15) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ἀριθμόν πιστῶν εἰς τούς μικρούς Ναούς (ἕως 375 τ.μ., συμφώνως πρός τήν ὡς ἄνω ἀναλογίαν) τά εἴκοσι πέντε (25) πρόσωπα καί εἰς τούς κεντρικούς Ἱερούς Ναούς (Μητροπολιτικούς κλπ.) τῶν Ἐνοριῶν πόλεων καί χωρίων τά πεντήκοντα (50) πρόσωπα, μή ἐπιτρεπομένης τῆς εἰσόδου καί παραμονῆς παραπάνω προσώπων ἤ προσώπων τά ὁποῖα δέν εἰσέρχονται ἐπί σκοπῷ συμμετοχῆς εἰς τάς ἱεροτελεστίας (φωτογράφοι κλπ.). Κατά τόν ὑπολογισμόν τῶν ὡς ἄνω προσώπων ἐξαιροῦνται οἱ Λειτουργοί καί τό προσωπικόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἱεροψάλται, νεωκόροι, ἐπίτροποι κλπ.). Ὡς πρός τά λοιπά ὑγιειονομικά μέτρα ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύῃ ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. 3032/ 15.12.2020 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
3. Ἐξουσιοδοτεῖ τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον Αὐτῆς, Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, ὅπως ἐκ προσώπου τοῦ Σώματος τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, τῶν εὐλαβῶν κληρικῶν καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων, εἰς ὥραν ἐπιλεγησομένην ὑπ᾿ Αὐτοῦ, μεταβῇ, συνοδευόμενος μόνον ὑπό τοῦ Διακόνου Αὐτοῦ, δίχα πομπῆς καί παρατάξεως καί ἄνευ τῆς παρουσίας πιστῶν εἰς θαλάσσιον χῶρον τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί εὐλογήσῃ διά τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τά ὕδατα τῆς Πατρίδος μας.
4. Ἀποστέλλει ἐπιστολήν διαμαρτυρίας πρός τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, θεωροῦσα τόν διάλογον ὡς τό μοναδικόν μέσον ἐπιλύσεως ζητημάτων, τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τάς σχέσεις τῆς Πολιτείας μετά τῶν ἐντός τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους θρησκευτικῶν κοινοτήτων.
5. Προσφεύγει ἄμεσα εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας κατά τῆς νέας Κ.Υ.Α. ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1/212021) ἐξ ὀνόματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς καί τῶν 82 Ἱερῶν Μητροπόλεων Αὐτῆς.
6. Ἀπευθύνει ἔκκλησιν τόσον πρός τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὅσον καί πρός τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν προκειμένου νά προβοῦν εἰς τάς ἀπαραιτήτους ἐνεργείας, οὕτως ὥστε νά ἐξασφαλισθῇ τάχιστα ἱκανός ἀριθμός ἐγκεκριμένων ἐμβολίων διά τούς πολίτας. Οὐδείς ἔχει τό δικαίωμα νά ὑπηρετῇ ἀλλοτρίους σκοπούς ἔναντι ἑνός σημαντικοῦ ζητήματος, ὅπως ἡ καταπολέμησις τῆς πανδημίας, διότι τό δικαίωμα τῆς ὑγιείας εἶναι ἱερόν καί ἀπαραβίαστον ἀνθρώπινον δικαίωμα.
7. Παραγγέλλει ἅπασιν ὑμῖν, καί δι᾿ ὑμῶν τῷ ὑφ᾿ ὑμᾶς ἱερῷ Κλήρῳ, ὅπως τηρηθοῦν αἱ ὡς ἄνω Συνοδικαί ἀποφάσεις, ἐνῷ ὑπενθυμίζει ὅτι κατά τήν παροῦσαν χρονικήν περίοδον, συμφώνως πρός προγενεστέραν Συνοδικήν Ἀπόφασιν, τήν θέσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως θά ἐκφράζῃ μόνον ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου Αὐτῆς, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας καί οὐδείς ἕτερος.
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ’ ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος