“Πρίν από ένα μήνα με κοινή ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη και του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη γνωστοποιήθηκε το γεγονός, ότι θα είναι δωρεάν οι συνδέσεις για τους κατοίκους στην επέκταση του Σχεδίου Πόλεως των Μεγάρων  κάτι που προφανώς ικανοποίησε τους Μεγαρίτες και δυσαρέστησε τους κατοίκους της Νέας Περάμου, γιατί δεν ίσχυσε το ίδιο και για αυτούς” αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων, όπου διευκρινίζονται τα παρακάτω:

“Προς αποκατάσταση της αλήθειας και μόνον διευκρινίζονται τα εξής:

Ο Δήμος Μεγαρέων με δύο έγγραφα, που επισυνάπτονται προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής  2014 – 2020, (Αριθμ. Πρωτ: 17233/6.10.2020) και προς την Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Αριθμ.Πρωτ:19160/5.11.2020) ζήτησε αντίστοιχα την έγκριση χρηματοδότησης για το έργο «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στο νέο δίκτυο ακαθάρτων στην επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Μεγάρων» προϋπολογισμού 1.197.000 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ και για το έργο «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου (Β΄φάση) προϋπολογισμού 338.000 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Ενώ το αίτημα του Δήμου αφορούσε και τις δύο περιπτώσεις δηλαδή και για τα Μέγαρα και για τη Νέα Πέραμο η έγκριση  δόθηκε μόνον από την Περιφέρεια και αφορά  τις συνδέσεις στην επέκταση του νέου Σχεδίου πόλεως των Μεγάρων και ατυχώς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ έγκριση για τις συνδέσεις στη Νέα Πέραμο.

Σε κάθε περίπτωση επιθυμία του Δημάρχου ήταν η έγκριση χρηματοδότησης και των δύο έργων κι αυτό φαίνεται από τα συνημμένα έγγραφα.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι Μεγαρίτες πλήρωσαν κανονικά όλες τις ιδιωτικές συνδέσεις στο παλαιό δίκτυο όπως και εκείνοι της Νέας Περάμου.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι τα όποια παράπονα των κατοίκων της Νέας Περάμου τουλάχιστον  είναι άδικα αφού η Διοίκηση του Δήμου ενήργησε εγκαίρως για να απαλλάξει από την πληρωμή και τους κατοίκους της Νέας Περάμου,  αλλά δυστυχώς το Υπουργείο δεν ενέκρινε την δαπάνη σε αντίθεση με την Περιφέρεια που την ενέκρινε.

Τα έγγραφα που εστάλησαν εγκαίρως από το Δήμο στην Περιφέρεια και προς το Υπουργείο έχουν ως εξής:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ

ΣΗΛΥΜΒΡΙΑΣ  &  28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τ. Κ.  191 00  ΜΕΓΑΡΑ

Πληροφορίες: Μουρτζούκου  Αθαν.

Τηλ.: 2296082732

Fax.: 2286082618

Email: tydmmegaron@gmail.com

 

   

Μέγαρα      06.10.2020

 

Αρ. πρωτ.   17233

 

ΠΡΟΣ:    ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100 ΤΚ 11741

Υπόψη κ. Δρόση Δημ.

KOIN:

1.    Γραφείο κ. Δημάρχου

2.    Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Κορώση

3.     Γενικό Γραμματέα Δήμου Μεγαρέων

κ. Σπ. Μάρκου

 

 

             Θέμα: Δυνατότητα χρηματοδότησης συνδέσεων αποχέτευσης 

             

Σύμφωνα με το Ν. Ν-4685/2020 (ΦΕΚ-92/Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 96 «Χρηματοδότηση δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ» αναφέρεται ότι:

«1. Για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, η οποία μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την κοινή υπουργική Αποφ. 5673/400/97 “Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων” (ΦΕΚ-192/Β/97) και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή ΔΕΥΑ είτε σε περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ ή της ΕΥΑΘ, η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή μη.

  1. Στις περιπτώσεις της παρ.1, η δαπάνη κατασκευής δεν βαρύνει τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων».

Στο Δήμο Μεγαρέων, α) έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 1.197.000 €  (με Φ.Π.Α.) και β) πρόκειται εντός των ημερών να υπογραφεί σύμβαση για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 338.000 € (με Φ.Π.Α.). Τα έργα αυτά μέχρι σήμερα χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους (και βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων).

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας σχετικά με την προοπτική χρηματοδότησης των ανωτέρω έργων με την ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενα Προγράμματα όπως αναφέρεται στο άρθρο 96 του  Ν. 4685/2020.

 

O ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Μ.

 

ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ